Főoldal » Hírek » Elkövetés után három nappal bíróság előtt debreceni késes rabló – VIDEÓVAL és FOTÓKKAL - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki janu­ár 17-én dél­előtt rabolt ki egy deb­re­ce­ni kis­bol­tot.

A vád sze­rint a férfi nehéz anya­gi körül­mé­nyek között élt, ezért elha­tá­roz­ta, hogy egy bolt­ból sze­rez pénzt.

2021. janu­ár 17-én dél­előtt a laká­sán egy kést vett magá­hoz, majd Deb­re­cen­ben sétál­ga­tott és egy csen­de­sebb, kisebb for­gal­mú bol­tot kere­sett. A gya­nú­sí­tott 10 óra 30 perc körül a kezé­ben tar­tott 11 cm pen­gé­jű kés­sel bement egy cse­me­ge üzlet­be. A kést az éppen tele­fo­ná­ló eladó elé tar­tot­ta és fel­szó­lí­tot­ta, hogy tegye le a tele­font, majd köve­tel­te tőle a bevé­telt. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra az eladó 63.000,- forint kész­pénzt átadott a fér­fi­nak, aki ezután sie­tő­sen távo­zott az üzlet­ből.

A gya­nú­sí­tot­tat a deb­re­ce­ni rend­őrök 24 órán belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték, továb­bá az ello­pott pénz­ből lefog­lal­tak 54.000 forin­tot, amit vissza­ad­tak a bolt tulaj­do­no­sá­nak, mint sér­tett­nek.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő, őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tot­tat 2021. janu­ár 20-án fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság elé állít­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben dönt.

A nyo­mo­zást lefoly­ta­tó Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a szem­lé­ről és a tet­tes elfo­gás­ról készült videó- és fény­kép­fel­vé­te­lek ezen a lin­ken tekint­he­tők meg.