Főoldal » Hírek » Előbb a macskát, majd gazdáját is elütötték Kaposváron - rendőrségi fotóval - Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a kapos­vá­ri nővel szem­ben, aki nem vette észre az elgá­zolt házi­ked­ven­cé­nek az úttes­ten segít­sé­get nyúj­tó idős sér­tet­tet, ezért autó­já­val elso­dor­ta őt.

A vád sze­rint 2022 janu­ár­já­ban Kapos­vár egyik kevés­bé for­gal­mas utcá­já­ban elütöt­ték a sér­tett macs­ká­ját, aki rövid időn belül taxi­val a hely­szín­re sie­tett. A taxis az állat elüté­sé­nek helyé­vel egy vonal­ban állt meg az úttes­ten úgy, hogy az éjsza­kai sötét­ség­ben a tom­pí­tott vilá­gí­tá­sa fel volt kap­csol­va, mialatt a sér­tett egy másik segít­sé­gé­re siető nővel együtt a sérült álla­tot vizs­gál­ta az úttesten.

Ezzel egy­idő­ben kanya­ro­dott be az utcá­ba a vád­lott az autó­já­val, mely­nek során bele­né­zett a taxi lám­pá­já­ba, ami elva­kí­tot­ta őt. A vád­lott ezért a kezét a szeme elé tette, és annak elle­né­re, hogy látá­sa kor­lá­to­zott volt, vál­to­zat­lan sebes­ség­gel foly­tat­ta az útját az utcá­ban, emi­att azon­ban nem látta meg az úton tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet, akit az autó­já­nak ele­jé­vel elsodort.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben súlyos, csont­tö­rés­sel járó sérü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a nővel szem­ben pénz­bün­te­tés és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során.