Főoldal » Hírek » Előbb csak alaptalan feljelentésekkel, később már megöléssel fenyegetőztek a zsarolók- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 31 éves fér­fi­val és vele egy­idős tár­sá­val szem­ben, akik egyre veszé­lye­sebb fenye­ge­tés­sek­kel kény­sze­rí­tet­ték a sér­tet­tet több száz­ezer forint megfizetésére.

Az apart­ma­nok kiadá­sá­val fog­lal­ko­zó sér­tett 2019 októ­be­ré­ben került kap­cso­lat­ba a vád­lot­tal, aki ami­att kezd­te el zsa­rol­ni, hogy a vád­lott állí­tá­sa sze­rint a bérlő tudta nél­kül ment be az egyik kiadott lakás­ba, hol­ott a sér­tett csak a kazánt ment meg­sze­rel­ni. A vád­lott ekkor arra kény­sze­rí­tet­te a fér­fit, hogy fizes­sen meg neki 1000 eurót, külön­ben fel­je­len­ti, illet­ve lejá­rat­ja a vállalkozását.

A meg­él­he­té­sét és jó hírét féltő sér­tett a kért össze­get kifi­zet­te, azon­ban a vád­lott vér­sze­met kapott, és újra több száz­ezer forin­tot zsa­rolt ki a meg­fé­lem­lí­tett fér­fi­tól. A vád­lott egy kisebb szü­net után ismét jelent­ke­zett, és koráb­bi fenye­ge­té­se­it meg­is­mé­tel­ve újra pénzt köve­telt a sér­tet­től. Később azt a valót­lan indo­kot hozta fel a zsa­ro­lás oka­ként, hogy a sér­tett nem biz­to­sí­tott lakást a vád­lott bará­ta­i­nak, ezért őt kár érte. A vád­lott a köve­te­lé­sek kikény­sze­rí­té­se érde­ké­ben az elkö­ve­tés­be bevon­ta gye­rek­ko­ri barát­ját is, aki több­ször kül­dött élet­ve­szé­lyes fenye­ge­té­se­ket tar­tal­ma­zó szöveges-, és hang­üze­ne­te­ket a sér­tett­nek, amely­ben őt és csa­lád­ját bán­tal­ma­zás­sal és meg­ölés­sel fenye­get­te meg.

A sér­tett végül félel­mé­ben bele­ment abba is, hogy átad­ja fele­sé­ge 1,4 mil­lió forint érté­kű gép­ko­csi­já­nak tulaj­don­jo­gát a vád­lott­nak, azon­ban ami­kor az adás­vé­tel lebo­nyo­lí­tá­sa érde­ké­ben talál­koz­tak, a sió­fo­ki rend­őrök egy meg­ter­ve­zett akció kere­té­ben már vár­ták a két fér­fit, elfog­ták és őri­zet­be vet­ték őket. Ezt köve­tő­en az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a vád­lot­tak letar­tóz­ta­tá­sát is elren­del­te. A nyo­mo­zás során a zsa­ro­lás­ba később bekap­cso­ló­dó vád­lott 700.000 Ft-ot fize­tett meg a sér­tett­nek jóvá­té­tel gya­nánt. Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­két vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.