Főoldal » Archív » Előbb összeverte, majd a telefonját is ellopta

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 44 éves mező­csá­ti fér­fi­val szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint, a vád­lott és a sér­tett 2018. decem­ber hó 21-én késő este egy mező­csá­ti étel­bár­ban tar­tóz­kod­tak, ahol szó­vál­tás­ba keve­red­tek egy­más­sal. Az erő­sen ittas álla­pot­ban lévő vád­lott az étel­bár előt­ti köz­te­rü­le­ten több alka­lom­mal ököl­lel fejen és arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki ennek hatá­sá­ra a föld­re került és magá­val rán­tot­ta a vád­lot­tat is, aki a föl­dön a dula­ko­dás köz­ben több­ször, ismé­tel­ten meg­ütöt­te a sér­tett fejét, vala­mint egy alka­lom­mal bele is rúgott a fel­ső­tes­té­be. A meg­tá­ma­dott férfi véde­ke­zés­kép­pen meg­pró­bál­ta meg­üt­ni a vád­lot­tat, azon­ban az üté­sei nem értek célt, ezért a vád­lott nya­kát a kezé­vel átkul­csol­va lefog­ta őt, mire a vád­lott fel­ha­gyott a bántalmazással.

A cse­lek­mény követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló, zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett a fején és az arcán, azon­ban a sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő a vád­lot­tal szemben.

A tör­tén­te­ket köve­tő­en a sér­tett vissza­ment az étel­bár­ba, a vád­lott pedig az utcán maradt, ahol a föl­dön ész­re­vet­te a sér­tett 250.000,-Ft. érté­kű mobil­te­le­fon­ját, ami a vere­ke­dés során esett ki a zse­bé­ből. A vád­lott elő­ször dühé­ben ráta­po­sott a tele­fon­ra, majd azt a föld­ről fel­vet­te és a nad­rág­ja zse­bé­be téve jog­ta­la­nul eltulajdonította.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit garáz­da­ság és kisebb érték­re elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.