Főoldal » Archív » Előbb sógorát késelte meg, majd az intézkedő rendőrökre támadt

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy 63 éves kis­kő­rö­si férfi ellen, aki 2017. decem­ber 17-én dél­előtt kis­kő­rö­si ott­ho­nuk­ban elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en több­ször hasba szúr­ta sógo­rát, majd a hely­szín­re érke­ző rend­őrök­re támadt, egyi­kü­ket a kés­sel meg akar­ta szúrni.

 A 63 éves kis­kő­rö­si férfi élet­tár­sá­val és annak test­vé­ré­vel – az ügy sér­tett­jé­vel - élt egy lakó­ház­ban. 2017. decem­ber 17-én dél­előtt az itta­san haza­té­rő vád­lott szó­vál­tás­ba keve­re­dett az ebé­det főző élet­tár­sá­val, aki sérel­mez­te a férfi ittas­sá­gát. Dula­kod­ni kezd­tek, ami­nek lát­tán a nő lánya segít­sé­gül hívta az udva­ron tar­tóz­ko­dó csa­lád­ta­got, a vád­lott sógo­rát. A sógor igye­ke­zett meg­nyug­tat­ni az indu­la­to­san és agresszí­ven visel­ke­dő vád­lot­tat, de mivel ez nem sike­rült, elő­vi­gyá­za­tos­ság­ból kiküld­te a ház­ból az asszonyt és a lányát.

A vád­lott ezalatt a ház­ban magá­hoz vett egy L alakú, 40 cm hosszú­sá­gú vas­esz­közt, vala­mint egy fanye­lű, 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és a tera­szon dula­kod­ni kez­dett az őt tovább­ra is meg­nyug­tat­ni pró­bá­ló sógo­rá­val. Dula­ko­dás köz­ben a vád­lott három­szor has­tá­jé­kon és mell­ka­son szúr­ta sógo­rát, aki­nek a szú­rá­sok követ­kez­té­ben a mell­üre­ge és a has­üre­ge meg­nyílt, és élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az orvo­si beavat­ko­zás­nak élet­men­tő sze­re­pe volt, ellá­tás hiá­nyá­ban a táma­dás halá­los kime­ne­te­lű lett volna. A vád­lott által táma­dott test­tá­jék­ra, az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re, a szú­rá­sok ere­jé­re figye­lem­mel a vád­lott­nak szá­mol­nia kel­lett azzal, hogy akár a sér­tett halá­la is bekövetkezhet.

Az idő­köz­ben a hely­szín­re érke­ző rend­őrök lát­ták a sér­tett meg­szú­rá­sát, ezért azon­nal a vád­lott­hoz siet­tek, hogy meg­aka­dá­lyoz­zák a továb­bi táma­dást. Egyi­kük gumi­bot­já­val a vád­lott kést tartó kezé­re ütött, ő azon­ban a kést nem enged­te el, hanem a sza­bály­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrök­kel szem­be­for­dult, és a kést tartó kezét hátra len­dít­ve a mel­let­te álló rend­őr has­tá­jé­ka felé szúrt. A szú­rás azért nem talál­ta el a rend­őrt, mert a táma­dó moz­du­la­tot ész­lel­ve a szú­rás elől kitért, így a kés hegye csak az egyen­ru­há­ját sza­kí­tot­ta ki. Ezután a rend­őrök a fér­fit lefegyverezték.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, vele szem­ben az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a táma­dás­hoz hasz­nált kést és vas esz­közt is el kell koboz­ni. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.