Főoldal » Hírek » Előkészítő ülésen elmarasztalták a férfit, aki görkorcsolyával a lábán rúgott fejbe egy ittas személyt - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye– VIDEÓVAL

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, ami alap­ján a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta annak a fér­fi­nak a bűnös­sé­gét, aki Szé­kes­fe­hér­vár bel­vá­ro­sá­ban nagy sebes­ség­gel gör­kor­cso­lyá­zott, majd miu­tán ezt szóvá tette neki egy férfi, fejbe rúgta.

A vád­irat sze­rint a 25 éves férfi 2020. júni­us 19-én 23 óra körül gyors tem­pó­ban gör­kor­cso­lyá­zott a megye­szék­hely bel­vá­ro­sá­ban, barát­ja pedig kerék­pár­ral haladt mellette.

Az egyik ven­dég­lá­tó­egy­ség tera­szán tar­tóz­ko­dó sér­tett, aki veszé­lyes­nek ítél­te az elkö­ve­tő köz­le­ke­dé­sét, han­go­san oda­szólt a fér­fi­nak. Az elkö­ve­tő ezt meg­hal­lot­ta, és barát­já­val együtt megállt.

Az ittas sér­tett ekkor oda­ment a fér­fi­hoz, meg akar­ta ütni, de a len­dü­let­től és ittas­sá­ga foly­tán négy­kéz­láb­ra esett az elkö­ve­tő lába elé.

A férfi ekkor egy alka­lom­mal  bal lábá­val – a rajta lévő gör­kor­cso­lyá­val –  fejbe rúgta a sér­tet­tet, aki a föld­re zuhant, és esz­mé­le­tét vesztette.

A férfi ezt köve­tő­en barát­já­val együtt elhaj­tott a helyszínről. 

A sér­tett a bán­tal­ma­zás és az ennek okán tör­tént föld­re zuha­nás követ­kez­té­ben több hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­sen túl a hom­lok­üreg elül­ső falá­nak nyolc napon túl gyó­gyu­ló töré­sét szen­ved­te el.

Az elő­ké­szí­tő ülé­sen a férfi a vád sze­rint beis­mer­te bűnös­sé­gét, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, továb­bá bocsá­na­tot kért a sértettől.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány sze­rint 450.000 Ft pénz­bün­te­tést és 48 óra köz­ér­de­kű mun­ka­bün­te­tést sza­bott ki vele szem­ben, és elren­del­te a gör­kor­cso­lya elkobzását.

A bíró­ság dön­té­se jogerős.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét egy biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette: