Főoldal » Hírek » Előre kitervelte kollégája megölését - rendőrségi videókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt, és tény­le­ges élet­fogy­tig ter­je­dő fegy­ház­bün­te­tést indít­vá­nyoz egy 35 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 decem­be­ré­ben előre kiter­vel­ten, az érté­kei meg­szer­zé­se érde­ké­ben a kol­lé­gá­ját egy elha­gya­tott, Duna-parti terü­let­re csal­ta, ahol rátá­madt, majd egy övvel addig szo­rí­tot­ta a nya­kát, amíg az esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Ezután elvet­te az érté­ke­it, majd a folyó­ba gurí­tot­ta a még élet­ben lévő, esz­mé­let­len fér­fit, aki ful­la­dás miatt éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021 novem­be­ré­ben ismer­te meg az ügy sér­tett­jét, aki­vel egy mun­ka­he­lyen dol­go­zott. A két férfi között jó mun­ka­kap­cso­lat ala­kult ki, és mun­ka­he­lyen kívül is rend­sze­re­sen talál­koz­tak. A vád­lott azon­ban kihasz­nál­ta a sér­tet­tet, több­ször kért tőle köl­csön, és arról is tudott, hogy a férfi pénzt örö­költ, illet­ve éppen köl­tö­zést tervez.

A vád­lott és a sér­tett decem­ber­ben, még kará­csony előtt meg­be­szél­te, hogy az ünne­pet köve­tő­en is talál­koz­nak. A vád­lott már a talál­ko­zót meg­elő­ző­en elha­tá­roz­ta, hogy a pén­zé­nek és egyéb érté­ke­i­nek meg­szer­zé­se érde­ké­ben meg­öli a sér­tet­tet, és kiter­vel­te az elkö­ve­tés főbb moz­za­na­ta­it is. Ennek meg­fe­le­lő­en már előre elter­vez­te, hogy a fér­fit szál­lás­szer­zés ürü­gyén a XXII. kerü­let­ben, egy Duna-parthoz köze­li, elha­gya­tott hely­re csal­ja, ahol meg­öli és elve­szi az érté­ke­it, a holt­tes­tét pedig a Duná­ba rejti.

Az elő­ze­te­sen meg­be­szélt talál­ko­zó­ra 2021. decem­ber 27-én a késő esti órák­ban került sor. A két férfi elő­ször egy XI. kerü­le­ti bank­fi­ók­hoz ment, ahol a sér­tett több mint 140.000 forint kész­pénzt vett fel az ATM auto­ma­tá­ból. A vád­lott ezután azt mond­ta a sér­tett­nek, hogy tud neki szál­lást sze­rez­ni egy szál­ló­ban, majd busz­ra száll­tak, ami­vel a XXII. kerü­let­be utaz­tak. A busz­ról leszáll­va, a vád­lott egy elha­gya­tott, kivi­lá­gí­tat­lan terü­let­re vitte a sér­tet­tet, ahol rátá­madt és a nad­rág­szí­ját a nyaka köré teker­ve addig szo­rí­tot­ta, amíg az az esz­mé­le­tét nem vesz­tet­te. Ezután elvet­te a sér­tett tele­fon­ját, lap­top­ját és a nála lévő több mint 140.000 forint kész­pénzt, majd az esz­mé­let­len fér­fit a Duna-partra húzta és a folyó­ba gurí­tot­ta. A sér­tett halá­la ful­la­dás miatt követ­ke­zett be.

A vád­irat sze­rint továb­bá, a vád­lott még az ember­ölést meg­elő­ző­en, 2021 augusz­tu­sá­ban a XI. kerü­let, Móricz Zsig­mond kör­té­ri met­ró­alul­já­ró­ban kifosz­tott egy padon alvó fér­fit, aki­től kész­pénzt, mobil­te­le­font, háti­zsá­kot és egyéb érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el, több mint 300.000 forint érték­ben. A vád­lott emel­lett a sér­tett bank­kár­tyá­ját is meg­sze­rez­te, ami­vel később több helyen vásá­rolt, ezál­tal a sér­tett­nek továb­bi 100.000 forint kárt okozva.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 35 éves - egy koráb­bi ember­ölés miatt már bün­te­tett elő­éle­tű - fér­fit előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­vel, és infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel is vádol­ja, és vele szem­ben élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sá­val. A vád­lott jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Pest Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nyei, vide­ók­kal, az aláb­bi lin­ken megtekinthetők:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-emberoles-a-megalapozott-gyanu