Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség a hódmezővásárhelyi kettős emberölés gyanúsítottainak -VIDEÓVAL

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak és nőnek, akik a gyanú sze­rint csü­tör­tö­kön, Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen, meg­öl­tek egy nyolc­van­hat éves fér­fit és het­vennyolc éves feleségét.

A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi tűz­ol­tó­pa­rancs­nok­ság jel­zést kapott 2018. május 25-én, haj­na­li öt óra körül arról, hogy egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi csa­lá­di ház­ban tűz van. A kiér­ke­ző tűz­ol­tók a ház­ban meg­ta­lál­ták az elhunyt sér­tet­te­ket, akiknek a sérülései arra utal­tak, hogy bűn­cse­lek­mény áldo­za­tai lettek.

A Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság által foly­ta­tott nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai alap­ján meg­ala­po­zott a gyanú arra, hogy a sér­tet­tek halá­lá­ért negy­ven­hét éves lányuk és az ő ötven­há­rom éves élet­tár­sa fele­lős. A gyanú sze­rint a ter­hel­tek egy ingatlan­ban éltek a sér­tet­tek­kel, köz­tük a viszony meg­rom­lott. A gya­nú­sí­tot­tak csü­tör­tö­kön, az éjsza­kai órák­ban bán­tal­maz­ták a sér­tet­te­ket oly módon, hogy az élet­társ a sér­tet­tek­nek kopo­nya­sé­rü­lést oko­zott, amely a halá­luk­hoz veze­tett. A sér­tet­tek lánya ezután az ingat­lan­ban lévő gáz­pa­lac­kot is fel­gyúj­tot­ta.

A rend­őr­ség a bűn­cse­lek­ménnyel elkö­ve­tésével gya­nú­sít­ha­tó sze­mé­lye­ket pén­tek kora reg­gel elfog­ta, őket őri­zet­be vette, majd gya­nú­sí­tott­ként kihallgatta.

A 10 évtől 20 évig ter­je­dő, vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, több ember sérel­mé­re, külö­nös kegyet­len­ség­gel, bűn­cse­lekmény elhá­rí­tás­ra idős korá­nál és fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély ellen elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a Csong­rád Megyei Főügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát szö­kés, elrej­tő­zés, bűn­is­mét­lés és annak a veszé­lye miatt indít­vá­nyozta, hogy a gya­nú­sí­tot­tak össze­be­szé­lés­sel a bizo­nyí­tá­si eljá­rást megnehezíthetnék.

Az indít­vá­nyok­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a mai napon dönt.

Az ügy­ben a hely­szín­ről és az elfo­gás­ról készí­tett videó és fény­ké­pek a rendőrség hon­lap­ján, az aláb­bi olda­lonérhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kettos-emberoles-hodmezovasarhelyen