Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség az önbíráskodó férfiaknak

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta két román állam­pol­gár­nak, akik szer­dán, Kis­te­le­ken verés­sel és fenye­ge­tés­sel pró­bál­ták vissza­sze­rez­ni az álta­luk fel­té­te­le­zett elkö­ve­tő­től az egyik gya­nú­sí­tot­tól eltu­laj­do­ní­tott dolgokat.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak 2017. novem­ber 8-án este ész­re­vet­ték, hogy az egyik gya­nú­sí­tott kis­te­le­ki lakó­he­lye előtt par­ko­ló kocsi­já­ból isme­ret­len sze­mély elvit­te a mag­nót, vala­mint a gya­nú­sí­tott okmá­nya­it. A gya­nú­sí­tot­tak ezután egy álta­luk ismert sze­mély ingat­la­ná­hoz men­tek, mivel úgy vél­ték, hogy ő vihet­te el a dolgokat.

A gya­nú­sí­tot­tak bemen­tek az épü­let­be, a sér­tet­tet ököl­lel ütöt­ték, miköz­ben a dol­gok vissza­adá­sát köve­tel­ték. A sér­tett isme­rő­sei a sér­tett segít­sé­gé­re siet­tek, és a gya­nú­sí­tot­ta­kat az udvar­ra lök­dös­ték. Ekkor az egyik gya­nú­sí­tott fel­vett egy ásót és azzal a sér­tett felé ütött, illet­ve betör­te az egyik abla­kot, majd a föl­dön fekvő sér­tet­tet kihúz­ta az utcá­ra. A másik gya­nú­sí­tott ekkor egy másik ásót vett elő, és azzal a sér­tett isme­rő­se­it meg­ütöt­te. A gya­nú­sí­tot­tak ezután kocsi­val elhaj­tot­tak a helyszínről.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a gya­nú­sí­tot­tak a bizo­nyí­tá­si eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­re törekednének.

Az indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a mai napon fog dönteni.