Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásba került a kőbányai álrendőr

A gya­nú­sí­tott egy pár nap­pal ezelőt­ti buda­pes­ti ren­dez­vé­nyen rend­őr­nek adta ki magát, és intéz­ke­dést szín­lel­ve elvet­te egy fia­tal férfi pénzét. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott 2017. decem­ber 10-én haj­nal­ban a X. kerü­let, Alber­tirs­ai úton meg­tar­tott ren­dez­vé­nyen követ­te a sér­tet­tet a mos­dó­ba. Az elkö­ve­tő itt elő­vet­te nem­zet­őr iga­zol­vá­nyát, amely­nek fel­mu­ta­tá­sá­val rend­őr­nek adta ki magát, miköz­ben hatá­ro­zot­tan és erő­tel­je­sen fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy pakol­ja ki a zse­be­it és vet­kőz­zön le.  A fia­tal férfi a fel­mu­ta­tott iga­zol­ványt rend­őr­sé­gi iga­zol­vány­nak hitte, az elkö­ve­tő­ről pedig azt, hogy való­ban rend­őr, ezért a fel­szó­lí­tás­nak ele­get tett. Az álrend­őr ezután a sér­tett ruhá­za­tát átku­tat­ta, majd kivet­te a férfi pénz­tár­cá­já­ban tar­tott 850 euró készpénzt.

Az intéz­ke­dést szín­le­lő férfi visel­ke­dé­se azon­ban idő­köz­ben gya­nús­sá vált a sér­tett­nek, aki ezért a rend­őri mivol­tát ille­tő­en kér­dő­re vonta a fér­fit és kérte, hogy mutas­sa meg neki ismé­tel­ten az iga­zol­vá­nyát. A tet­ten ért gya­nú­sí­tott az eltu­laj­do­ní­tott pénz meg­tar­tá­sa érde­ké­ben ekkor meg­lök­te a sér­tet­tet, rácsap­ta a mel­lék­he­lyi­ség ajta­ját, és futva pró­bált elme­ne­kül­ni a helyszínről.

A sér­tett és bará­tai követ­ték az elkö­ve­tőt, miköz­ben érte­sí­tet­ték a fesz­ti­vál biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tát. A fér­fit végül a biz­ton­sá­gi őrök tar­tot­ták vissza a rend­őrök hely­szín­re érke­zé­sé­ig. A gya­nú­sí­tott­nál a rend­őrök meg­ta­lál­ták a nevé­re kiál­lí­tott nem­zet­őr iga­zol­ványt, a sér­tet­től eltu­laj­do­ní­tott kész­pénzt pedig visszaadta.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt az elkö­ve­tőt még az őri­zet tar­ta­ma alatt, a mai napon gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta, a tár­gya­lá­son azon­ban olyan új ada­tok merül­tek fel, ame­lyek miatt a bíró­ság továb­bi nyo­mo­zást tar­tott szükségesnek.

Ugyan­ak­kor a bíró­ság az eljá­ró ügyész indít­vá­nyá­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, amely dön­tést a gya­nú­sí­tott és védő­je is tudo­má­sul vett.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság X. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga teljesíti.