Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a barátját mellkason lövő férfi

A Tolna Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság elren­del­te annak a paksi fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2018. júni­us 23. nap­ján kora dél­után ott­ho­ná­ból egy táv­cső­vel fel­sze­relt kis­pus­ká­val mell­ka­son lőtte a szom­szé­dos épü­let tete­jén dol­go­zó 35 éves barát­ját, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást egy 40 éves paksi férfi ellen.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő gya­nú­sí­tott 2018. júni­us 23. nap­ján össze­szó­lal­ko­zott a vele bará­ti viszony­ban álló, a szom­széd­sá­gá­ban épí­té­si mun­ká­kat végző sér­tet­tel, akit ezt köve­tő­en egy - a legá­li­san bir­to­kolt, fegy­ve­re­i­től elté­rő­en - enge­dély nél­kül tar­tott táv­csö­ves kis­pus­ká­val mell­ka­son lőtt. Az élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült fér­fit men­tő­he­li­kop­ter­rel Buda­pest­re szál­lí­tot­ták kór­ház­ba, ahol jelen­leg is ápolják.

A koráb­ban ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt kettő alka­lom­mal már jog­erő­sen elítélt, jelen­leg mun­ka­hellyel és rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó gya­nú­sí­tott ter­hé­re róha­tó bűn­cse­lek­mé­nyek hal­ma­za­ti bün­te­té­si tétel­ke­re­te 5-22,5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bűn­cse­lek­mé­nyek együt­tes tár­gyi súlya miatt fenn­ál­ló szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés a mai napon jog­erő­re emelkedett.

A rendőr-főkapitányság a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa mel­lett folya­ma­to­san végzi a tény­ál­lás tel­jes körű fel­de­rí­té­sé­hez szük­sé­ges nyo­mo­zá­si cselekményeket.