Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatásban a fiatalkorú rabló

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy fia­tal­ko­rú férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését. 

A gyanú sze­rint a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő 2018. ápri­lis 17-én, haj­nal egy óra körül, Doro­gon, egy éjjel-nappali üzlet sar­ká­nál rátá­madt a het­ven­öt éves, éppen tele­fo­ná­ló sér­tett­re. A gya­nú­sí­tott a sér­tet­tet hátul­ról átka­rol­ta, majd a föld­re rán­tot­ta. Ezután a beto­non fekvő sér­tett­re rátér­delt, ruhá­za­tát átku­tat­ta és tőle mint­egy 30.000 forint kész­pénzt elvett.

A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett soro­za­tos bor­da­tö­rést szenvedett.

A nyo­mo­zó ható­ság a gya­nú­sí­tott laká­sá­ban ház­ku­ta­tást tar­tott, és egy ágy alatt elrejt­ve kész­pénzt talál­tak, amit lefoglaltak.

A nyo­mo­zás ada­tai alap­ján az ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a fia­tal­ko­rú férfi elő­ze­tes letartóztatását.

Az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az ügyész­ség indít­vá­nya meg­ala­po­zott, ezért az elkö­ve­tő elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap idő­tar­tam­ra elrendelte.