Főoldal » Archív » Előzetesbe került a szökésben lévő szarvasi férfi

A Békés Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát kez­de­mé­nyez­te annak a har­minc­nyolc éves fér­fi­nak, aki az elle­ne élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult nyo­mo­zás alatt a rend­őr­ség elől megszökött.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a szar­va­si férfi 2016. ápri­lis 3-án a késő dél­utá­ni órák­ban Szar­vas kül­te­rü­le­tén szó­vál­tás­ba keve­re­dett a het­ven­négy éves sér­tet­tel, aki fel­rót­ta neki, hogy az egyik zárt­ker­ti ingat­lan kerí­té­se mel­lett vizelt. A gya­nú­sí­tott az idős fér­fit a föld­re rán­tot­ta, majd több alka­lom­mal fejbe rúgta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás­tól töb­bek között kopo­nya­űri sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és csak a vélet­le­nen múlott, hogy nem ala­kult ki nála élet­ve­szé­lyes sérülés.

A testi sér­tés miatt több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tőt 2016. ápri­lis 4-én hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként, ezután hosszabb időre Német­or­szág­ba ment, erről a rend­őr­sé­get nem tájé­koz­tat­ta. A fér­fit elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2018. feb­ru­ár 26-án fog­ták el, ami­kor ügyei inté­zé­se miatt vissza­tért Szarvasra.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás indít­vá­nyo­zá­sá­ra a gya­nú­sí­tott szö­ké­se mel­lett azért került sor, mert fenn­állt a lehe­tő­sé­ge, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén ismét meg­szök­ne, elrej­tőz­ne a ható­sá­gok elől, a nyo­mo­zás ada­tai sze­rint ugyan­is vissza kívánt térni Német­or­szág­ba. A férfi testi sér­tés miat­ti több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­te alap­ján pedig fel­te­he­tő az is, hogy újabb sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nye­ket követ­ne el.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség állás­pont­já­val egyet­ért­ve a ter­helt elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát egy hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.