Főoldal » Archív » Előzetesben a gyulai trafikrabló - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és 3 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­cse­lek­mé­nye miatt kez­de­mé­nyez­te annak a 26 éves bün­te­tett elő­éle­tű gyu­lai fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki hétfő este meg­pró­bál­ta kira­bol­ni az egyik gyu­lai trafikot.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok alap­ján az álla­pít­ha­tó meg, hogy a gya­nú­sí­tott 2016. októ­ber 17-én este rab­lá­si szán­dék­kal ment be a Gyula bel­vá­ro­sá­ban műkö­dő egyik Nem­ze­ti Dohány­bolt­ba. A gya­nú­sí­tott az üzlet­tér­ben addig várt, amíg a dohány­bolt férfi alkal­ma­zott­já­val ket­tes­ben marad­tak, majd meg­fe­nye­get­te, hogy ha nem adja át a kasszá­ban lévő pénzt, akkor a kezé­ben tar­tott 0,5 lite­res sörös doboz tar­tal­mát, mely­ről azt állí­tot­ta, hogy ben­zin, rálo­csol­ja, a másik kezé­ben lévő öngyúj­tó­val pedig meg­gyújt­ja. Az eladó meg­ta­gad­ta a bevé­tel átadá­sát, majd meg­nyom­ta a pánik­gom­bot, mire a gya­nú­sí­tott elme­ne­kült az üzlet­ből. A gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nye­kor a dohány­bolt kasszá­já­ban több, mint 120.000.-Ft volt.

Ezt köve­tő­en nem sok­kal a gya­nú­sí­tott a dohány­bolt­tól kb. 100 méter­re, a Béke sugár­úton két fia­talt szó­lí­tott le és elkér­te egyi­kük mobil­te­le­fon­ját, Ami­kor a sér­tett vissza­kér­te a tele­font, a gya­nú­sí­tott nem adta vissza, hanem zseb­re tette, és közöl­te, ha vissza akar­ja kapni, „bunyóz­zon”, vere­ked­jen meg vele. Ekkor a sér­tett kije­len­tet­te, hogy nem verek­szik és hívja a rend­őr­sé­get, mire a gya­nú­sí­tott a sér­tett tele­fon­já­val együtt futva elmenekült.

Ezen cse­lek­mé­nye­ken kívül továb­bi két kerék­pár ello­pá­sa is a gya­nú­sí­tott ter­hé­re róható.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re tekin­tet­tel került sor, más­részt a bűn­is­mét­lés­től is tar­ta­ni lehetett.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elrendelte.

G y u l a, 2016. év októ­ber hó 21. napján.

Dr. Veress Gabriella

cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész

A Békés Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye

fotó mellékletfotó melléklet