Főoldal » Archív » Előzetesben a két szerb embercsempész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a két szerb fér­fit, akik 3 jog­el­le­nes határ­át­lé­pőt pró­bál­tak Magyar­or­szág terü­le­té­re, majd Nyugat-Európába csempészni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi még Szer­bi­á­ban meg­ál­la­po­dott 3 albán állam­pol­gár­ral, hogy Rösz­ké­nél meg­vár­ják és fel­ve­szik őket a gép­ko­csi­juk­ba és segí­te­nek nekik ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re jutni. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en az albá­nok cso­mag­ja­it maguk­hoz vet­ték és a két gya­nú­sí­tott 2017. decem­ber 23. nap­ján este sze­mély­gép­ko­csi­val Rösz­ké­re haj­tott, míg az albá­nok saját erő­ből jutot­tak el a határ­ra. A határ­nál az albá­nok és a gya­nú­sí­tot­tak külön-külön jog­sze­rű­en kilép­tek Szer­bi­á­ból, míg Magyar­or­szág terü­le­té­re jog­sze­rű­en csak a gya­nú­sí­tot­tak lép­tek be. Az albá­nok ezalatt a magyar­or­szá­gi határ­el­len­őr­zést meg­ke­rül­ve este 18 óra körü­li idő­ben a par­ko­lón keresz­tül átvág­tak és beszáll­tak a magyar olda­lon rájuk vára­ko­zó gya­nú­sí­tot­tak autó­já­ba. A cse­lek­mény során az ille­gá­lis határ­át­lé­pők és a gya­nú­sí­tot­tak mind­vé­gig tele­fo­non folya­ma­to­san tar­tot­ták a kap­cso­la­tot. Gya­nú­sí­tot­tak autó­ját mint­egy fél óra múlva von­ták ellen­őr­zés alá az M5 autó­pá­lyán, ahol meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az albá­nok jog­sze­rűt­le­nül tar­tóz­kod­nak Magyar­or­szág területén.

Az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A bíró­ság az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te mind­két férfi elő­ze­tes letartóztatását.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ja a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­ügye­le­te mellett.