Főoldal » Archív » Előzetesben a román embercsempész

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a román fér­fit, aki a múlt hét vasár­nap 28 mig­ránst pró­bált az Euró­pai Unió terü­le­té­re csempészni.

A gyanú sze­rint a férfi 2017. októ­ber 8. nap­ján kora dél­után egy fran­cia honos­sá­gú kis­te­her­au­tó­val köz­le­ke­dett az M43-as autó­pá­lyán, ami­kor a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság jár­őrei ellen­őr­zés alá von­ták. A jármű rak­te­ré­ben az ellen­őr­zés során meg­ta­lál­tak 28 sze­mélyt, akik iraki, iráni, ille­tő­leg afgán állam­pol­gár­nak val­lot­ták magu­kat, de nem ren­del­kez­tek a legá­lis beuta­zás­hoz, ille­tő­leg az ország­ban tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel. A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a mig­rán­sok még Romá­ni­á­ban egyez­tek meg isme­ret­len ember­csem­pé­szek­kel abban, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben őket Nyugat-Európába jut­tat­ják. Ennek érde­ké­ben őket Temes­vá­ron össze­gyűj­töt­ték és a gya­nú­sí­tott által veze­tett jármű rak­te­ré­be jut­tat­ták. Mind­ezen túl­me­nő­en a gya­nú­sí­tot­tól biz­to­sí­tott vize­let­min­ta gyors­teszt­je kábí­tó­szer fogyasz­tás­ra utaló ada­to­kat mutatott.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

Az ügyé­szi indít­vány­nak a nyo­mo­zá­si bíró helyt adott és elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést. A bíró­ság hatá­ro­za­ta jogerős.