Főoldal » Archív » Előzetesben egy kábítószer-díler

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 30 éves békés­csa­bai férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A gya­nú­sí­tott mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, elfo­gá­sát meg­elő­ző­en meg­él­he­té­sét abból fedez­te, hogy huza­mo­sabb időn keresz­tül több sze­mély részé­re érté­ke­sí­tett mari­hu­á­nát 2.500.-Ft/pakett áron. A gya­nú­sí­tott békés­csa­bai laká­sán a rend­őr­ség 2017. novem­ber 30. nap­ján tar­tott hely­szí­ni szem­lét, amely­nek során több, mint 300 g zöld növé­nyi tör­me­lé­ket fog­lal­tak le, ami fel­te­he­tő­en vad­ken­der, marihuána.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a még fel nem tárt tár­gyi bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök elrej­té­sé­vel, meg­sem­mi­sí­té­sé­vel vagy a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennállt.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elrendelte.

Az elfo­gás­ról készült videó, és a lefog­lalt dol­gok­ról készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedelem-gyanuja-miatt-orizetben-2#4