Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Előzetesét indítványozta az ügyészség a szír embercsempésznek

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a nyo­mo­zá­si bíró ren­del­je el annak a szír fér­fi­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tást, aki mig­rán­so­kat csem­pé­szett Magyar­or­szág terü­le­té­re arab tár­sa­i­val bűnszövetségben.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a magyar­or­szá­gi lak­hellyel ren­del­ke­ző férfi 2016. augusz­tu­sá­ban meg­ál­la­po­dott két tár­sá­val, hogy rend­sze­re­sen csem­pész­nek át pén­zért a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron mig­rán­so­kat, majd szál­lít­ják őket tovább Ausztriába.

A gya­nú­sí­tott lakást biz­to­sí­tott a bűn­tár­sak elszál­lá­so­lá­sá­ra és oda­ad­ta nekik az autó­ját is, ami­vel 2016. augusz­tus 11-én 11 szír mig­ránst szál­lí­tot­tak Buda­pest felé azért, hogy őket Auszt­ri­á­ba juttassák.

A gya­nú­sí­tott tár­sai által ille­gá­li­san, a zöld­ha­tá­ron átjut­ta­tott mig­rán­so­kat szál­lí­tó gép­ko­csit a rend­őrök az elin­du­lást köve­tő­en ész­lel­ték és rövid üldö­zést köve­tő­en feltartóztatták.

A gya­nú­sí­tott a tár­sa­i­val továb­bi két alka­lom­mal kísé­relt meg átcsem­pész­ni embe­re­ket a zöldhatáron.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak az elren­de­lé­sét, mert állás­pont­ja sze­rint fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak vala­mint a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye, figye­lem­mel arra is, hogy az újabb cse­lek­ményt egy szin­tén ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vele szem­ben folya­mat­ban levő eljá­rás alatt követ­te el.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, bűn­szö­vet­ség tag­ja­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult nyo­mo­zást a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ja a Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­ügye­le­te mellett.

Sze­ged, 2016. októ­ber 24.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész