Főoldal » Hírek » Elsikkasztotta a biztosítási díjakat - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy biz­to­sí­tá­si ügy­nök­kel szem­ben, aki az ügy­fe­lek­től kész­pénz­ben átvett biz­to­sí­tá­si díjak­kal nem szá­molt el mara­dék­ta­la­nul a biz­to­sí­tó tár­sa­ság felé, és több mint 20 mil­lió forin­tot ellopott.

A vád sze­rint a Buda­pes­ten élő férfi hosszú évek óta egy élet­biz­to­sí­tá­sok­kal fog­lal­ko­zó tár­sa­ság meg­bí­zott üzlet­kö­tő­je­ként tevé­keny­ke­dett, mely­nek során több bajai ügy­fél­lel is rend­sze­res kap­cso­lat­ban állt. A vád­lott 2016 végé­ig volt jogo­sult a biz­to­sí­tot­tak­tól az első biz­to­sí­tá­si díjat vagy az elma­radt díja­kat nyug­ta elle­né­ben kész­pénz átven­ni, majd azt köte­les volt leg­fel­jebb 24 órán belül a biz­to­sí­tó felé továbbítani.

2017-től kez­dő­dő­en a biz­to­sí­tó tár­sa­ság sza­kí­tott a kész­pénz átvé­te­li gya­kor­lat­tal és ezután az ügy­fe­lek­nek csak csek­ken vagy banki befi­ze­tés­sel volt lehe­tő­sé­gük a biz­to­sí­tá­si díjat ren­dez­ni. A férfi ennek elle­né­re tovább­ra is rend­sze­re­sen kész­pénz­ben, euró­ban vagy forint­ban vette át a biz­to­sí­tá­si díja­kat az ügy­fe­lek­től, azon­ban az össze­gek egy részét nem továb­bí­tot­ta a biz­to­sí­tó tár­sa­ság­nak, míg a pén­zek másik részé­vel - átme­ne­ti­leg saját­ja­ként ren­del­kez­ve velük - lénye­ge­sen később szá­molt el.

Volt olyan ügy­fe­le, aki­től az évek során össze­sen mint­egy 12 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő eurót vett át, és abból mind­össze 400 ezer forin­tot továb­bí­tott a biz­to­sí­tó felé, míg más ügy­fe­lek ese­té­ben az átvett több mil­lió forint felé­vel szá­molt csak el.

A meg­vá­dolt biz­to­sí­tá­si ügy­nök kilenc ügy­fe­let érin­tő­en a besze­dett biz­to­sí­tá­si díjak­ból több mint 20 mil­lió forin­tot lopott el. A vád­lott a biz­to­sí­tó tár­sa­sá­got ért kár­ból közel 12 mil­lió forin­tot utóbb az ügy­fe­lek­nek visszafizetett.

Az ügyész­ség a fér­fit jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.