Főoldal » Hírek » Elsikkasztotta a lízingelt teherautót – vádemelés - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 41 éves fér­fi­val szem­ben, aki cége ügy­ve­ze­tő­je­ként lízin­gelt egy teher­utót, ám ami­kor a céget elad­ta, a jár­mű­vet az új tulaj­do­nos­nak nem adta át, hanem azt eltulajdonította.

A vád­lott az álta­la ala­pí­tott cég ügy­ve­ze­tő­je­ként 2016 ápri­li­sá­ban lízing­szer­ző­dést kötött az egyik keres­ke­del­mi bank­kal, egy teher­gép­jár­mű finan­szí­ro­zá­sa érde­ké­ben. A szer­ző­dés értel­mé­ben a lízing futam­ide­je alatt, illet­ve amed­dig a tár­sa­ság a lízing­szer­ző­dés­ből eredő köte­le­zett­sé­gét nem egyen­lí­ti ki, a teher­au­tó a bank tulaj­do­nát képez­te. A lízing­dí­ja­kat a vád­lott 2017 már­ci­u­sá­ig rend­sze­re­sen fizet­te, majd 2017. ápri­lis 3-án a céget eladta.

A vád­lott a cég átru­há­zá­sa­kor az új ügy­ve­ze­tőt nem tájé­koz­tat­ta a lízing­szer­ző­dés­ről és a gép­jár­mű­vet sem adta át neki, az új cég­ve­ze­tő a keres­ke­del­mi bank felé a tár­sa­ság lízing­díj fize­té­si köte­le­zett­sé­gét a továb­bi­ak­ban nem teljesítette.

A vád­lott a cég eladá­sa­kor azzal is tisz­tá­ban volt, hogy az új ügy­ve­ze­tő a céget a működ­te­tés tény­le­ges szán­dé­ka nél­kül, az álta­la ígért 300 € anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben írat­ta át, ugyan­is a cég ira­ta­it és vagyo­nát sem adta át az adás-vétel során. Mivel ennek elle­né­re a vevő a cég ügy­ve­ze­tő­je­ként került bejegy­zés­re a cég­nyil­ván­tar­tás­ba, a vád­lott köz­re­mű­kö­dött abban, hogy a köz­hi­te­les nyil­ván­tar­tás­ba valót­lan ada­tok kerüljenek.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezért a férfi ellen sik­kasz­tás bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat, mely­ben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel ítél­je fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, vele szem­ben a gép­jár­mű érté­ké­nek meg­fe­le­lő össze­gű vagyon­el­kob­zást alkal­maz­zon, vala­mint a bűn­ügyi költ­ség­ből 28.000 forin­tot a vád­lot­tal fizet­tes­sen meg.