Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Első fokon öt év börtön a két utasa halálát okozó bódult autóvezetőnek- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján első fokon öt év bör­tön­bün­te­tés­re és nyolc év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te, és öt évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól a bíró­ság azt a fér­fit, aki 2019 feb­ru­ár­já­ban amfe­ta­mint és metam­fe­ta­mint is fogyasz­tott a veze­tés előtt és utána oko­zott olyan súlyos bal­ese­tet, mely­ben uta­sai éle­tü­ket vesz­tet­ték.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tés­kor 28 éves férfi a cse­lek­mény nap­já­nak reg­ge­lén két uta­sá­val haladt az M1 autó­pá­lyán Buda­pest felől Hegyes­ha­lom irá­nyá­ba a sávo­kat elvá­lasz­tó tere­lő­vo­na­lon.

A 110. kilo­mé­ter­szel­vény köze­lé­ben a 125-135 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dő autó utol­ért egy kis­te­her­au­tót, ami 80-88 km/h sebes­ség­gel haladt. A vád­lott azon­ban figyel­met­len volt, nem vett fel köve­té­si távol­sá­got. A vész­hely­ze­tet ész­lel­ve vál­to­zat­lan sebes­ség­gel, balra kor­mány­zás­sal pró­bál­ta az ütkö­zést elke­rül­ni, ennek elle­né­re az autó jobb eleje közel pár­hu­za­mos hely­zet­ben neki­üt­kö­zött a kis­te­her­au­tó bal hátsó részé­nek.

A kis­te­her­au­tó az ütkö­zés­től a jobb olda­li sza­lag­kor­lát­nak ütkö­zött, majd az olda­lá­ra borul­va meg­állt. A vád­lott által veze­tett autó jobb olda­li A és B osz­lo­pai elnyíród­tak, a tető­le­mez hát­ra­haj­lott, miköz­ben az autó több­ször neki­üt­kö­zött a jobb olda­li sza­lag­kor­lát­nak, ahon­nan a másik olda­li sza­lag­kor­lát­nak lökő­dött, majd a belső for­gal­mi sáv­ban állt meg.

A jár­mű­ben utazó két utas a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A kis­te­her­au­tó veze­tő­je és a vád­lott is nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A közel két másod­per­ces cse­lek­vé­si kése­de­lem és a köve­té­si távol­ság meg nem tar­tá­sa mel­lett a vád­lott ter­hé­re róha­tó a kábí­tó­szer által befo­lyá­solt és az enge­dély nél­kü­li veze­tés is. A ter­hel­tet ugyan­is koráb­ban halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt három év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték és öt évre eltil­tot­ták a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től. Után­kép­zé­si köte­le­zett­sé­gé­nek azon­ban nem tett ele­get, mégis, eltil­tás hatá­lya alat­ti veze­tés és enge­dély nél­kü­li veze­tés sza­bály­sér­té­sek miatt jelen cse­lek­mény előtt is három­szor, és azt köve­tő­en is két alka­lom­mal is eljár­tak vele szem­ben.

A Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat halált okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt, mint vissza­esőt öt év bör­tön­re, öt év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és nyolc év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let nem jog­erős, a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért, míg az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett, vala­mint indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát.