Főoldal » Hírek » Elsodort egy idős nőt, majd a lábán is áthajtott a figyelmetlen sofőr – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolt meg az ügyész­ség egy 72 éves fér­fit, aki tola­tás­kor súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott falubelijének.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­szé­nek vád­ira­ta sze­rint a vád­lott 2022. janu­ár 5-én nap­pa­li látá­si viszo­nyok között hát­ra­me­net­ben indult el autó­já­val a lakó­he­lyén, mert a mögöt­te merő­le­ge­sen betor­kol­ló utcá­ba kanya­rod­va kívánt meg­for­dul­ni. A vissza­pil­lan­tó tükör­be tekint­ve látta, hogy a jármű mögött több járó­ke­lő tar­tóz­ko­dik, ennek elle­né­re foly­tat­ta a manő­vert. A férfi az autó­já­nak jobb olda­lá­val elso­dort egy 76 éves nőt, aki a föld­re zuhant, a gép­ko­csi jobb hátsó kere­ke pedig átgör­dült a bal lábszárán.

A bal­eset követ­kez­té­ben az idős sér­tett olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, hogy több hetes kór­há­zi keze­lés és műté­ti beavat­ko­zá­sok után sem gyó­gyult meg teljesen.

A bal­eset oka az volt, hogy a vád­lott meg­sér­tet­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, mely sze­rint jár­mű­vel hát­ra­me­ne­tet végez­ni csak úgy sza­bad, hogy az a többi jármű és az úttes­ten hala­dó gya­lo­go­sok köz­le­ke­dé­sét ne aka­dá­lyoz­za. Ha a személy- és vagyon­biz­ton­ság meg­kí­ván­ja, a hát­ra­me­net­hez a jár­mű­ve­ze­tő­nek irá­nyí­tó sze­mély köz­re­mű­kö­dé­sé­ről is gon­dos­kod­nia kell.

A járá­si ügyész­ség vádat emelt a férfi ellen, mely­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, figye­lem­mel arra is, hogy a szak­ér­tői véle­mény sze­rint a férfi a biz­ton­sá­gos jár­mű­ve­ze­tés­re alkalmatlan.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt.

A kép a hely­szí­ni szem­lén készült a gépkocsiról. 

A részes gépkocsi jobb hátsó törött lámpája