Főoldal » Archív » Elsőfokú ítélet a futballszurkolók egymás közti bántalmazása ügyében – eredményes vádemelés

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádja alap­ján tizen­nyolc sze­mélyt ítélt el a bíró­ság, egyi­kük vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést kapott.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak a Ferenc­vá­ro­si Torna Club fut­ball­szur­ko­lói közös­ség tag­ja­i­ként vet­tek részt a Gro­u­pa­ma Aré­ná­ban 2017. novem­ber 04-én meg­ren­de­zett FTC-DVSC férfi, NB1-es futballmérkőzésen

A mér­kő­zés szü­ne­té­ben a vád­lot­tak egy kb. har­minc – ötven fős cso­port tag­ja­ként – miköz­ben töb­ben az arcu­kat külön­bö­ző módon elta­kar­ták – rátá­mad­tak egy szur­ko­lói cso­port veze­tő­jé­re és egy tag­já­ra. A vád sze­rint a táma­dás oka az volt, hogy az emlí­tett szur­ko­lói cso­port a koráb­ban beve­ze­tett szi­go­rúbb biz­ton­sá­gi sza­bá­lyok miatt a mér­kő­zé­sek láto­ga­tá­sát nem boj­kot­tál­ta úgy, mint a vád­lot­tak, és ők ezt áru­lás­nak tekintették.

A két sér­tett fér­fit az egy­sé­ges és szer­ve­zett cso­port, köz­tük a vád­lot­tak, kitar­tó­an bán­tal­maz­ta, ütöt­te, rúgta, egyi­kü­ket több­ször megtaposták.

Az egyik sér­tett ennek követ­kez­té­ben könnyebb, a másik férfi súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A súlyo­san meg­sé­rült férfi ese­té­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó sérü­lés reá­lis esé­lye is fenn­állt, ennek elma­ra­dá­sa kizá­ró­lag a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben – cse­lek­vő­sé­gük­höz iga­zo­dó­an – aljas indok­ból elkö­ve­tett, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságon.

A bíró­ság 2019. május 17. nap­ján a fér­fi­a­kat a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és 17 vád­lot­tat 10 hónap­tól 1 év 10 hóna­pig ter­je­dő, vég­re­haj­tá­sá­ban 2, vala­mint 3 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, egyi­kü­ket pedig 1 év 4 hónap letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 2 évre eltil­tot­ta őket az FTC rész­vé­te­lé­vel meg­ren­de­zé­sé­re kerü­lő sport­ren­dez­vé­nyek látogatásától

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség 3 mun­ka­na­pon belül dönt a fel­leb­be­zés kérdésében.