Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Elsőfokú ítélet az 52 migránst csempésző bűnszervezet 6 tagjának ügyében - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az üzlet­sze­rű­en, bűn­szer­ve­zet­ben, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett  ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság első­fo­kú íté­le­té­ben a vád­lot­tak mind­egyi­két fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, egy­ide­jű­leg meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsáthatók.

A vád­eme­lés­ről koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

/52-migranst-csempeszett-ausztriaba-a-bunszervezet/ 

Egy -a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt- sze­mély bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre azért, hogy Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra érke­zett mig­rán­so­kat pén­zért Auszt­ri­á­ba csem­péssze­nek. A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je az ille­gá­lis határ­át­lé­pést szer­ve­ző sze­mély­től infor­má­ci­ó­kat kapott a mig­rán­sok Magyar­or­szág­ra érke­zé­sé­nek mód­já­ról, idő­pont­já­ról és helyé­ről. A szer­ve­zet veze­tő­jé­nek volt egy segí­tő­je is, aki az egyes szál­lí­tá­so­kat intéz­te 100 €/fő össze­gért. A bűn­tár­sak továb­bi négy gép­ko­csi­ve­ze­tőt is beszer­vez­tek, akik a szál­lí­tá­so­kért alkal­man­ként 150-250 ezer forin­tot kaptak.

A mig­rán­so­kat buda­pes­ti autó­köl­csön­ző tár­sa­sá­gok­tól bérelt, zárt rak­te­rű fur­go­nok­kal csem­pész­ték. A sofő­rök a szer­ve­zők­től mobil­te­le­font, ille­tő­leg az üzem­anyag és autó­pá­lya mat­ri­cák­kal kap­cso­lat­ban fel­me­rü­lő költ­sé­gek fede­zé­sé­re kész­pénzt kap­tak. A gép­ko­csi­ve­ze­tők Ásott­ha­lom kör­nyé­kén lévő elha­gya­tott, fás-bokros terü­le­ten vet­ték fel a jár­mű­vek rak­te­ré­be a mig­rán­so­kat, aki­ket az autó­pá­lyák elke­rü­lé­sé­vel, alsóbb­ren­dű uta­kon Auszt­ri­á­ba vit­tek. A bűn­szer­ve­zet 2015. júni­u­sig bezá­ró­lag össze­sen 52 mig­ránst csem­pé­szett pén­zért Ausztriába.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a vád­lot­tak közül az első­ren­dűt 6 év, a másod­ren­dűt 6 év 8 hó, a har­mad­ren­dűt 3 év 10 hónap, a negyed­ren­dűt 3 év 2 hónap, az ötöd­ren­dűt 3 év 10 hónap, a hatod­ren­dűt 4 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész három napot tar­tott fenn a jog­or­vos­la­ti nyi­lat­ko­zat megtételére.