Főoldal » Hírek » Elsőfokú ítélet született egy rendőrségi adatokkal kereskedő volt rendőrtiszt és társai ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat több volt hiva­tá­sos rend­őr­rel, vala­mint több ügy­véd­del és azok ügy­fe­le­i­vel szem­ben, hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A bíró­ság első­fo­kon vala­mennyi vád­lot­tat vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és leg­több­jü­ket végrehajtandó-, illet­ve fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint, az ügy egyik fő vád­lott­ja - az elkö­ve­tés ide­jén az egyik kerü­le­ti rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr alez­re­des - 2012-2013. évben, anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért, alkal­man­ként pár száz­ezer forin­tért cse­ré­be, buda­pes­ti ügy­véd isme­rő­se­i­nek, illet­ve azok ügy­fe­le­i­nek szol­gál­ta­tott ki ada­to­kat rend­őr­sé­gi és más ható­sá­gi nyil­ván­tar­tá­sok­ból. Volt olyan eset is, hogy a rend­őr főtiszt pén­zért cse­ré­be, magán­cé­lú fel­de­rí­tő tevé­keny­sé­get is vég­zett a meg­bí­zó­i­nak. Ennek kere­té­ben - egy vád­lott tár­sá­val együtt - a tel­jes körű adat­el­len­őr­zé­sen túl, a cél­sze­mé­lye­ket lak­cí­mü­kön meg­fi­gyel­te - róluk kör­nye­zet­ta­nul­mányt vég­zett, és mind­ezt doku­men­tál­ta. A cél­sze­mé­lyek töb­bek között a meg­bí­zók volt házas­tár­sai, vagy üzle­ti ellen­fe­lei voltak.

Egy másik eset­ben, a vád­lott rend­őr­tiszt a bűn­ül­dö­ző ható­sá­gok látó­kö­ré­be került isme­rő­sé­nek - rend­sze­res fizet­ség elle­né­ben - infor­má­ci­ó­kat és szak­mai taná­cso­kat adott, vala­mint egy eset­ben segéd­ke­zett neki egy hamis tar­tal­mú fel­je­len­tés meg­szö­ve­ge­zé­sé­ben, amely fel­je­len­tés alap­ján indult bün­te­tő­el­já­rás­ban három ember alap­ta­la­nul került letartóztatásba.

A vád sze­rint, szin­tén a volt főtiszt vád­lott volt az, aki egy - az elkö­ve­tés­kor szin­tén rend­őr - tár­sá­val együtt, még 2008-2009-ben egy vál­lal­ko­zó előtt azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért cse­ré­be, egy önkor­mány­za­ti dol­go­zó segít­sé­gé­vel elin­té­zi, hogy részé­re az önkor­mány­zat műkö­dé­si hoz­zá­já­ru­lá­so­kat, illet­ve külön­bö­ző enge­dé­lye­ket adjon ki.

A vád tár­gyát képez­te egy olyan eset is, amely­ben egy másik volt hiva­tá­sos rend­őr - szin­tén egy rend­őr társa köz­ben­já­rá­sá­val -, anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben elin­téz­te, hogy egy civil sze­mély soron kívül lőfegy­ver­tar­tá­si enge­dély­hez jusson.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tá­ban össze­sen 13 vád­lott - 5 rend­őr, 2 ügy­véd, 6 civil - sze­re­pelt, egy civil azon­ban az eljá­rás során elha­lá­lo­zott. A Győri Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa a tár­gya­lás ered­mé­nye­ként a vád­lot­ta­kat vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és a rend­őr vád­lot­tak közül négyet, 2-4 év közöt­ti tar­ta­mú letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint pénz­bün­te­tés­re és vagyon­el­kob­zás­ra ítél­te, az ötö­dik hiva­tá­sos vád­lott pedig fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést kapott. Az ügy­véd vád­lot­ta­kat a bíró­ság fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, az ügy civil vád­lott­jai pedig fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, illet­ve meg­ro­vást kaptak.

Az íté­let ellen a vád­lot­tak és védő­ik fel­leb­bez­tek, így az nem jogerős.