Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Elszámolási vita miatt elemlámpával és ököllel ütötte a sértetteket egy férfi - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki pénz­ügyi vita miatt rátá­madt a házaspárra.

A vád­irat sze­rint a férfi és a sér­tett gyer­mek­ko­ri jó bará­tok, a fele­ség a másik sér­tett. A férfi és a házas­pár egy­más mel­lett lévő ház­ban éltek. A fér­fi­ak hosszabb ideje közö­sen adtak-vettek ingat­la­no­kat, így Bedő tele­pü­lé­sen is több ingat­lant vásá­rol­tak. Az ingat­lan adás-vételek kap­csán 2020-ban elszá­mo­lá­si vitá­juk lett, ezért közöt­tük hara­gos viszony ala­kult ki.

2021. decem­ber 27-én, este, a sér­tet­tek autó­val haza­ér­kez­tek. A férfi ész­re­vet­te a házas­párt, ezért fel­dü­höd­ve, egy több mint 1 kg súlyú rúd­lám­pá­val a kezé­ben a férj­hez rohant, akit egy­szer ököl­lel fejen ütött. A fele­ség oda­sza­ladt a pár­já­hoz, hogy védje őt, azon­ban a táma­dó az asszonyt is meg­ütöt­te ököl­lel az arcán. Az indu­la­tos férfi újra a barát­já­ra támadt, őt több­ször bán­tal­maz­ta ököl­lel és a rúd­lám­pá­val a fején. Az áldo­zat pró­bált véde­kez­ni, azon­ban a föld­re esett, majd az őt ütle­ge­lő vád­lot­tal együtt a víz­el­ve­ze­tő árok­ba estek. 

A sér­tett férfi élet­ve­szé­lyes, míg fele­sé­ge 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­tés­ként tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bá a bűn­cse­lek­mény során esz­köz­ként hasz­nált elem­lám­pát koboz­za el.