Főoldal » Hírek » Eltiltás és felfüggesztett hatálya alatt vezetett, ittasan – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, akit a bíró­sá­gok előbb 4 évre, majd 7 évre til­tot­tak el a veze­tés­től, mégis újra autót veze­tett, ittasan.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 42 éves fér­fit 2019. júni­us 18-án ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt 4 évre eltil­tot­ták a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től. 2020-ban ugyan­ezen bűn­cse­lek­mény miatt őt a bíró­ság újabb 7 év köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te. Ezen felül az utób­bi íté­let vele, mint vissza­eső­vel szem­ben 1 év 4 hónap sza­bad­ság­vesz­tést is tar­tal­ma­zott – 5 év pró­ba­idő­re felfüggesztve.

Mind­ezek isme­re­té­ben a férfi 2023. júni­us 14-én Szár­föld és Farád között köze­pes fokú ittas­ság mel­lett vezet­te az autóját.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt eltil­tás hatá­lya alatt elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és – egye­bek mel­lett - vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben, vala­mint a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. A bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát is lehe­tő­vé teszi.

Az érde­mi dön­tést az ügy­ben vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.