Főoldal » Archív » Eltörte csecsemője karját, bántalmazta a gyermek védelmére kelő élettársát a családját terrorizáló vádlott

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett testi sér­tés, kap­cso­la­ti erő­szak és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt emelt vádat azzal az Ötvös­kó­nyi­ban élő 42 éves fér­fi­val szem­ben, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta 6 hóna­pos cse­cse­mő­jét és a gyer­mek védel­mé­re kelő élet­tár­sát.

A vád­lott és élet­tár­sa 2016. évtől kez­dő­dő­en éltek együtt Ötvös­kó­nyi­ban, ahol közö­sen nevel­ték az asszony koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szár­ma­zó három kis­ko­rú gyer­me­két. A vád­lott és a sér­tett kap­cso­la­tá­ból 2018 novem­be­ré­ben egy kis­fiú szü­le­tett.

A vád­lott a gyer­mek sírá­sa miatt gyak­ran indu­lat­ba jött, ezért több­ször – így 2018 decem­be­ré­ben és 2019 már­ci­u­sá­ban – leg­ke­ve­sebb négy alka­lom­mal bán­tal­maz­ta cse­cse­mő­ko­rú gyer­me­két úgy, hogy a sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A gyer­mek édes­any­ja a bán­tal­ma­zá­sok­kal szem­ben min­den eset­ben til­ta­ko­zott, igye­ke­zett véd­elem­ze­ni a cse­cse­mőt, ilyen­kor a vád­lott őt is meg­ütöt­te, sőt elő­for­dult olyan eset is, hogy a vád­lott a gyer­me­ket az anyja kar­já­ban bán­tal­maz­ta.

2019 ápri­li­sá­ban a vád­lott és csa­lád­ja Dal­man­don tar­tóz­ko­dott, ami­kor a édes­anyát tele­fo­non hív­ták, ezért gyer­me­két oda­ad­ta a vád­lott­nak. A gyer­mek azon­ban a vád­lott­nál sírni kez­dett, aki ekkor meg­ra­gad­ta és meg­fe­szí­tet­te a cse­cse­mő jobb fel­kar­ját, ami ettől rop­pa­nó han­got adott. A vád­lott ezt hall­va meg­ijedt és nem bán­tot­ta tovább a kis­ko­rú sér­tet­tet. A gyer­mek­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a jobb fel­kar­csont­ja tört el.

A gyer­mek sérü­lé­se­it néhány nap­pal később a helyi csa­lád­se­gí­tő ész­lel­te egy láto­ga­tás alkal­má­val, aki nyom­ban fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen. A vád­lot­tat ezt köve­tő­en a nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette, majd a Nagy­atád Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, míg a vád­lott és élet­tár­sa által gon­do­zott gyer­me­ke­ket a csa­lád­ból kiemel­ték.

Az ügyész­ség az eset óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint indít­vá­nyoz­ta a vád­lott szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sét. Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mé­nyek elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­tén­tő beis­me­ré­se ese­tén a vád­lot­tal szem­ben 4 év 3 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.