Főoldal » Archív » Eltörte szomszédja orrát, mert zavarta a fűnyírás

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 42 éves somogy­dö­röcs­kei fér­fit, aki azért bán­tal­maz­ta a szom­szé­dos ingat­la­non dol­go­zó sér­tet­tet, mert sze­rin­te túl han­go­san nyír­ta a füvet.

A sér­tett az ingat­la­na udva­rán ben­zi­nes fűka­szá­val nyír­ta a füvet, amit a szom­szé­dos ingat­la­non tar­tóz­ko­dó ittas álla­pot­ban lévő vád­lott sérel­me­zett, és fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy hagy­ja abba a mun­kát, mert az őt és hoz­zá­tar­to­zó­it is zavar­ja. A sér­tett ekkor kis türel­met kért, mert már csak kis terü­let volt hátra.

A vád­lott azon­ban a válasz miatt indu­lat­ba jött, átmá­szott a két ingat­lant elvá­lasz­tó kerí­té­sen és a sér­tet­tet két alka­lom­mal ököl­lel nagy erő­vel arcon ütöt­te, majd pár perc­nyi dula­ko­dás után távozott.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­ré­se és arc­csont­tö­ré­se keletkezett.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság – az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en – a vád­lot­tat 10 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évi pró­ba­idő­re felfüggesztette.