Főoldal » Hírek » Eltűnt a pénztárcája, konyhakéssel ment visszaszerezni - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 46 éves férfi ellen fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az elkö­ve­tő este ész­lel­te, hogy nincs meg a pénz­tár­cá­ja, ezért egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést magá­hoz véve elment annak a fér­fi­nak a laká­sá­ra, aki­vel aznap együtt ivott, és tőle köve­tel­te a pénzét. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. decem­ber hónap máso­dik felé­ben Ruda­bá­nyán egy ven­dég­lá­tó­he­lyen ita­lo­zott, és az esti órák­ban haza­ér­ve ész­lel­te, hogy nincs meg a pénz­tár­cá­ja és a benne lévő 50.000 forint kész­pénz. Arra gon­dolt, hogy az az isme­rő­se lop­hat­ta el, aki­vel együtt ita­lo­zott, ille­tő­leg haza kísér­te őt. A férfi azért, hogy vissza­sze­rez­ze a pén­zét, magá­hoz vett egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést és elment a sér­tett­hez, aki­nek a házá­ba a nyi­tott ajtón keresz­tül beju­tott. A kony­há­ban a kést a nya­ká­hoz szo­rí­tot­ta és több­ször meg­fe­nye­get­te, hogy meg­öli, ha nem adja vissza a pénz­tár­cá­ját. A sér­tett közöl­te, hogy sem­mit nem tud a pénz­tár­cá­ról, a dula­ko­dás során a vád­lott kést tartó kezét meg­ra­gad­ta, majd kilök­te az ajtón kívül­re és rög­tön beje­len­tést tett a rendőrségre.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.