Főoldal » Hírek » Elütötte a biciklist, aki maradandó sérüléseket szenvedett - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a nő figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lel­te az előt­te hala­dó kerék­pá­rost, és féke­zés nél­kül elütötte.

 A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a ter­helt 2019 szep­tem­be­ré­ben egy Kapu­vár mel­let­ti tele­pü­lé­sen reg­ge­li szür­kü­let­ben haladt jár­mű­vé­vel, mikor figyel­met­len­sé­ge miatt nem vette észre a vele egy irány­ba kerék­pá­ro­zó sér­tet­tet, és féke­zés nél­kül elütötte.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos kopo­nya­sé­rü­lést és csont­tö­ré­se­ket szen­ve­dett, ame­lyek­ből mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként érté­kel­he­tő álla­pot ala­kult ki.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­val vádol­ja. Vele szem­ben három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a ter­hel­tet a bíró­ság tilt­sa el a járművezetéstől.

A nyo­mo­zás során a Csor­nai Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.