Főoldal » Hírek » Elütötte a gyalogost – fotókkal – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a zeb­rán átke­lő gya­lo­gost elütő sofőr­rel szemben.

A vád­irat sze­rint az 1941-ben szü­le­tett férfi 2022. janu­ár 11-én, Tata­bá­nyán, a Fő téren  vezet­te az autó­ját. A férfi a köz­le­ke­dé­se során figyel­met­len volt, ezért  kése­del­me­sen ész­lel­te a zeb­rán sza­bá­lyo­san átke­lő gya­lo­gost, aki­nek nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get. Emi­att a sofőr elütöt­te a gya­lo­gost, aki­nek mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként érté­ke­len­dő vég­ta­gi moz­gás­kor­lá­to­zott­sá­ga ala­kult ki.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re és vég­le­ges hatá­lyú jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indítványt.