Főoldal » Archív » Elvitt egy furgont, azt összetörte, majd lopott kerékpárral folytatta útját egy ittas férfi Győr közelében

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki tavaly tavasszal Győr köze­lé­ben ita­lo­zást köve­tő­en úgy pró­bált meg egyik tele­pü­lés­ről egy másik­ra haza­jut­ni, hogy előbb egy udvar­ról elvitt egy fur­gont, majd miu­tán azt össze­tör­te, eltu­laj­do­ní­tott egy kerékpárt.

 A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 38 éves férfi a cse­lek­mény éjje­lén egy kocs­má­ban ita­lo­zott, majd 22.00 óra körü­li idő­ben egy isme­rő­sé­től egy kerék­párt kért köl­csön, de miu­tán azt nem kapott, elkezd­te rug­dos­ni az isme­rős kapu­ját, majd elment onnan.

Ezt köve­tő­en néhány utcá­val távo­labb bement egy udvar­ra, ahol elin­dí­tott egy fur­gont, majd el is haj­tott azzal. A vád­lott veze­tői enge­déllyel sosem rendelkezett.

Az autó­val kb. 50 méter meg­té­te­le után a ter­helt egy vil­lany­osz­lop­nak haj­tott, ami­től a jármű totál­ká­ros­ra tört. Annak abla­kán a vád­lott kimá­szott és elsza­ladt. Néhány ház­zal távo­labb azon­ban bemá­szott egy ház udva­rá­ra, ahon­nan ello­pott egy 25.000 Ft érté­kű kerékpárt.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat jármű önké­nyes levé­te­lé­nek bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A több­szö­rös és külö­nös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben mind­ezek miatt közel 7 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.