Főoldal » Hírek » Elvitte az alvó sértett táskáját - a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 71 éves sza­bad­kí­gyó­si fér­fi­val szem­ben, aki 2020. május 17-én a gyu­lai busz­pá­lya­ud­va­ron ellop­ta a vára­ko­zás során elal­vó sér­tett táskáját.

A vád sze­rint az ügy sér­tett­je 2020. május 17-én Gyo­ma­end­rőd­ről tömeg­köz­le­ke­dés­sel uta­zott sar­kad­ke­reszt­úri ott­ho­ná­ban, az átszál­lás miatt hosszabb időt vára­ko­zott Gyu­lán. A sér­tett a vára­ko­zás során a busz­pá­lya­ud­var pad­ján elaludt, amit az idős vád­lott kihasz­nált, és elvet­te tőle a tás­ká­ját, amely­ben közel 3.500 forint érték­ben a dél­előt­ti mun­ka­vég­zés­hez hasz­nált esz­kö­zei és az uta­zás során az egyik békés­csa­bai áru­ház­ban meg­vá­sá­rolt élel­mi­sze­rek vol­tak. Az elkö­ve­tő a busz­pá­lya­ud­va­ron a tás­kát átnéz­te, majd azzal a hely­szín­ről távozott.

A hely­szí­ni biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le alap­ján a fér­fit két nap múlva az utcán a Gyu­lai Rend­őr­ka­pi­tány­ság mun­ka­tár­sai fel­is­mer­ték és elfog­ták, nála a jog­ta­lan eltu­laj­do­ní­tás szán­dé­ká­val elvett tár­gyak egy részét lefog­lal­ták, és a sér­tett­nek kiadták.

A koráb­ban ugyan­ilyen mód­szer­rel elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt fele­lős­ség­re vont, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit a Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A járá­si ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel meg­ho­zott bün­te­tő­vég­zé­sé­ben a fér­fi­val szem­ben szab­jon ki vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és köte­lez­ze őt a fenn­ma­radt 2.833 forint kár sér­tett részé­re tör­té­nő megtérítésére.

A hely­szí­ni biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te a cselekményt.