Főoldal » Hírek » Embercsempész a rács mögött - FOTÓVAL - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki a gyanú sze­rint négy török állam­pol­gárt kísé­relt meg Német­or­szág­ba csem­pész­ni anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejében. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi cseh ható­sá­gi jel­zés­sel ellá­tott gép­ko­csi­ját 2021. már­ci­us 28-án, este, Balas­sa­gyar­mat bel­te­rü­le­tén rend­őri ellen­őr­zés alá von­ták. Az autót a magyar állam­pol­gár­sá­gú, de cseh tar­tóz­ko­dá­si hellyel is ren­del­ke­ző férfi vezet­te, rajta kívül azon­ban a gép­jár­mű­ben uta­so­kat is talál­tak a rend­őrök, akik magyar­or­szá­gi belé­pé­si és tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­kez­tek, sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat török sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal igazolták.

A letar­tóz­ta­tott magyar férfi egy, ezi­dá­ig be nem azo­no­sí­tott sze­méllyel meg­be­szél­ve, koráb­ban Vecsé­sen vette fel gép­ko­csi­já­ba a fér­fi­a­kat, akik­ről maga is tudta, hogy ille­gá­li­san tar­tóz­kod­nak az ország­ban, és Magyar­or­szág elha­gyá­sá­hoz sem ren­del­kez­nek meg­fe­le­lő doku­men­tu­mok­kal. Az uta­sok úti célja Német­or­szág lett volna.  A gya­nú­sí­tott elő­ször Balas­sa­gyar­mat­ra fuva­roz­ta, ahol egy par­ko­ló­ban kitet­te őket, amíg ő a szlovák-magyar átke­lő­hely­re ment annak érde­ké­ben, hogy az ország­ból való kilé­pés fel­té­te­le­it ellen­őriz­ze. A rend­őri intéz­ke­dés­re akkor került sor, miu­tán vissza­ment a török állam­pol­gá­ro­kért, akik ismé­tel­ten beszáll­tak a kocsijába.

A gya­nú­sí­tott a négy uta­sá­nak az állam­ha­tár ille­gá­lis átlé­pé­sé­hez kísé­relt meg segít­sé­get nyúj­ta­ni, fejen­ként 1000 euró ütöt­te volna a mar­kát, ha a ter­ve­zett cél­ál­lo­más­ra, Drez­dá­ba érnek.

Az ügyé­szi indít­vány alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ember­csem­pé­szés bűn­tett kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben egy hónap­ra elrendelte.

A férfi elfo­gá­sá­ról kiadott koráb­bi, fotók­kal is ellá­tott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/igazoltattak-majd-elfogtak-az-embercsempeszt