Főoldal » Hírek » Embercsempész banda újabb két tagjának letartóztatása - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt újabb két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta. Ők a múlt héten elfo­gott tár­suk­kal együtt Baja tér­sé­gé­ben két autó­val össze­sen 10 kül­föl­dit szál­lí­tot­tak Nyugat-Európába.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az ember­csem­pé­szek, és a koráb­ban tet­ten ért tár­suk elő­ze­tes meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en 2022. szep­tem­ber 13-án, dél­után, Baja tér­sé­gé­ben egy un. „elő­fu­tó” és két szál­lí­tó jár­mű­vel meg­je­len­tek egy tanyán azért, hogy az állam­ha­tárt ille­gá­li­san átlé­pő 10 kül­föl­dit az M5-ös autó­pá­lyán Nyugat-Európába vigye­nek. Az egyik autó jármű sofőr­je látta a rend­őri ellen­őr­zést, ezért ármű­vé­ben 6 mig­ráns­sal letért az autó­pá­lyá­ról. Őt a kecs­ke­mé­ti rend­őrök Kerek­egy­há­zán tet­ten érték. A most elfo­gott két férfi egyi­ke szer­vez­te be tár­sa­it anya­gi haszon ígé­re­té­vel a szál­lí­tás­ra, és az ő fel­ada­ta volt „elő­fu­tó­ként” a csem­pé­szés zavar­ta­lan­sá­gá­nak biztosítása.

Az ember­csem­pész cso­port fel­gön­gyö­lí­té­sét végző nyo­mo­zók össze­han­golt akci­ó­já­nak ered­mé­nye­ként Jász-Nagykun-Szolnok megyé­ben most elfo­gott bűn­tár­sa­kat őri­zet­be vet­ték, és minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihallgatták.

Az ügyész­ség a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés, a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta mind­két fér­fi­val szem­ben, mert a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek súlyos­sá­ga, bün­te­tés­sel fenye­ge­tett­sé­ge miatt fenn­áll a szö­ké­sük, elrej­tő­zé­sük veszé­lye. Ezen kívül az elkö­ve­tés szer­ve­zett jel­le­gé­ből meg­ala­po­zot­tan tar­ta­ni lehet attól is, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­gét veszé­lyez­tet­nék, továb­bá letar­tóz­ta­tá­su­kat a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye is indokolja.

Az ügyész­ség indít­vá­nya­i­ról a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja ma dönt.