Főoldal » Archív » Embercsempész előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség Szegeden

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­nak, aki 2016. szep­tem­ber 19-én nyolc mig­ráns sze­mély­nek nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy a Szerb Köz­tár­sa­ság terü­le­té­ről Magyar­or­szág­ra belépjen.

A gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2016. szep­tem­ber 17-én meg­ál­la­po­dott Rösz­ke köze­lé­ben egy isme­ret­len sze­méllyel abban, hogy a szerb-magyar határ magyar olda­lán gép­jár­mű­jé­vel fel­ve­szi a zöld­ha­tá­ron mások által átve­ze­tett, a Szerb Köz­tár­sa­ság terü­le­té­ről átjö­vő mig­ráns sze­mé­lye­ket és anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben őket Hegyes­ha­lom­ra viszi. A gya­nú­sí­tott 2016. szep­tem­ber 19-én a dél­utá­ni órák­ban, a meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en, az álta­la veze­tett gép­jár­mű­be Sze­ged mel­lett fel­vet­te az erdő­ből kisza­la­dó, a mások által az ország terü­le­té­re a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel átve­ze­tett négy iráni és négy afgán állam­pol­gárt, és velük az M5-ös autó­pá­lyán Buda­pest felé indult. A Készen­lé­ti Rend­őr­ség jár­őrei a gép­jár­mű­vet Sze­ged köze­lé­ben ellen­őr­zés alá von­ták, a gép­jár­mű­ben tar­tóz­ko­dó mig­ráns sze­mé­lyek magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, bűn­is­mét­lés, szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, vala­mint annak a veszé­lye miatt, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a gya­nú­sí­tott eset­le­ge­sen meg­ne­he­zí­te­né a bizo­nyí­tá­si eljá­rás lefoly­ta­tá­sát. A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, a vég­zés jogerős.

S z e g e d, 2016. szep­tem­ber 23.

Dr. Kopasz Zsolt

főügyész

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye