Főoldal » Hírek » Embercsempész nő ellen emeltek vádat Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy bajai nővel szem­ben, aki 2019. júli­us 21-én a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő öt afgán és iraki sze­mélyt akart Auszt­ri­á­ba szál­lí­ta­ni, de Baja köze­lé­ben a rend­őrök elfog­ták őket.

A vád sze­rint a bajai nő 2019. júli­us 21-én éjsza­ka az 51-es főúton vette fel egy sze­mély­au­tó­ba az öt afgán és iraki beván­dor­lót, akik­ről tudta, hogy ember­csem­pész segít­sé­gé­vel, ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt.

Ezután a vád­lott elin­dult az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­kel az 51-es főúton Baja felé, hogy Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa őket. Nem jutott azon­ban messzi­re, mert a rend­őrök mint­egy fél órá­val a beszál­lí­tás után az 51-es főúton meg­ál­lí­tot­ták és elfog­ták a vád­lot­tat és a beván­dor­ló­kat.

 A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.