Főoldal » Hírek » Embercsempész okozott tömegszerencsétlenséget – letartóztatási indítvány-a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy szerb férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki fur­gon­já­val – ami­ben huszon­nyolc szír állam­pol­gárt szál­lí­tott össze­zsú­fol­va – felborult. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. feb­ru­ár 9-én, a déli órák­ban a szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi egy kis­te­her­au­tó­val köz­le­ke­dett Kis­kun­lac­há­zá­ról Bugyi irá­nyá­ba. A jármű rak­te­ré­be koráb­ban huszon­nyolc szír állam­pol­gárt zsú­fol­tak be, akik Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san lép­tek be és Auszt­ri­án keresz­tül sze­ret­tek volna Nyugat-Európa irá­nyá­ba tovább utazni.

A szerb elkö­ve­tő bizony­ta­lan úttar­tás­sal és inten­zív féke­zé­sek­kel vezet­te az autót. Az egyik manő­ve­ré­nél pedig még az útról is letért és bele­haj­tott a jobb olda­li útárok­ba, amely­nek követ­kez­té­ben a kis­te­her­au­tó az olda­lá­ra borul­va állt meg a szántóföldön.

A jár­mű­ben utazó szí­rek közül egy sze­mély súlyos, továb­bi tizen­ket­tő pedig könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A bal­eset után a szerb sofőr nem hívott segít­sé­get, hanem elme­ne­kült a hely­szín­ről. A csem­pé­szett sze­mé­lyek is mene­kü­lő­re fog­ták, hogy a kiér­ke­ző rend­őrök őket ne talál­ják meg.

Az elkö­ve­tőt és a szí­re­ket végül rövid időn belül sike­rült elfog­ni­uk a szi­get­szent­mik­ló­si és rác­ke­vei rendőröknek.

A szerb fér­fit minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te, tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát eljá­rá­si jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.