Főoldal » Hírek » Embercsempész szerb férfit állított bíróság elé az ügyészség - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben lévő szerb fér­fit, akit a rend­őr­jár­őrök Vas megyé­ben, Gen­csa­pá­ti tér­sé­gé­ben 2022. októ­ber 3. nap­ján értek tet­ten állam­pol­gá­ri beje­len­tés alap­ján. A férfi 12 kül­föl­dit akart a magyar-osztrák határ­hoz szál­lí­ta­ni, azon­ban össze­üt­kö­zött egy rend­őr­au­tó­val és defek­tet kapott. 

A vád sze­rint a 12 mig­ráns 2022. októ­ber 2. nap­ján, a szerb-magyar hatá­ron ille­gá­li­san lépett Magyar­or­szág terü­le­té­re, ahol a vád­lott sze­mély­gép­ko­csi­val fel­vet­te a 10 indi­ai és 2 török állam­pol­gárt azért, hogy őket a magyar-osztrák határ köze­lé­be szál­lít­sa. A férfi így segít­sé­get nyúj­tott a mig­rán­sok­nak azért, hogy az osztrák-magyar állam­ha­tárt a későb­bi­ek során til­tott módon, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel átléphessék.

A szerb férfi az 5 sze­mély szál­lí­tá­sá­ra alkal­mas kombi sze­mély­gép­ko­csi utas­te­ré­ben 8 főt, a cso­mag­te­ré­ben 4 főt szál­lí­tott úgy, hogy a kül­föl­di­ek ülő, gug­go­ló, illet­ve fekvő hely­zet­ben egy­más­hoz zsú­fol­va utaz­tak több órán keresz­tül, így 11-nek a hely­szű­ke miatt testi szen­ve­dést oko­zott, őket sanyargatta.

A szom­bat­he­lyi rend­őr­jár­őrök a vád­lot­tat a 87. számú főúton meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zés hasz­ná­la­tá­val meg­ál­lás­ra szó­lí­tot­ták fel, aki ennek nem tett ele­get. Az egyik rend­őr­au­tó a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi mellé került és össze­üt­köz­tek. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem történt.

Ezt köve­tő­en a vád­lott kiszállt, futva mene­kült, azon­ban a rend­őrök őt és a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket is elfog­ták és előállították.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek az őri­zet­ben lévő vád­lot­tat, akit 5 év vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt és 10 évre kiuta­sí­tott az ország területéről.

Az elfo­gás­ról készült fény­ké­pek itt lát­ha­tók: a https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/migransokkal-teli-gepkocsi-utkozott