Főoldal » Hírek » Embercsempészés céljából jött Magyarországra a három ukrán férfi - Videóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három ukrán fér­fi­val szem­ben, akik pénz­szer­zés cél­já­ból, ember­csem­pé­szés érde­ké­ben jöt­tek idén feb­ru­ár­ban Magyar­or­szág­ra. Őket a rend­őrök elfog­ták, a csem­pé­szett mig­ráns sze­mé­lyek pedig elmenekültek.

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a három elkö­ve­tő Szlo­vá­ki­á­ban 1.450 €-ért kibé­relt két sze­mély­au­tót azért, hogy a mig­rán­so­kat azok­ban szál­lít­sák. Az egyik autó­val az egyik elkö­ve­tő hét mig­ránst vett fel Lajos­mi­zse tér­sé­gé­ben, míg a másik autó­ban a másik két elkö­ve­tő négy-öt mig­ránst helye­zett el. Ezt köve­tő­en a két autó együtt indult el Sop­ron felé.

Sop­ron­ba érkez­ve a csem­pé­szett hét mig­ránst az elkö­ve­tő az autó­ból kiszál­lí­tot­ta, majd az autó­ban marad­va várta a tár­sa­it. A másik autót azon­ban a rend­őr­ség Sop­ron­ban fel­tar­tóz­tat­ta, abból a mig­rán­sok kiszáll­tak és elsza­lad­tak, míg a két elkö­ve­tőt a rend­őr­ség elfogta.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben minő­sí­tett ember­csem­pé­szés a vád, mely két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. A vád­irat­ban az ügyész­ség – egye­bek mel­lett – sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra tett indítványt.

Az eljá­rást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni az ügyben.

Az elkö­ve­tés­ről készült mobil­fel­vé­tel itt tekint­he­tő meg: