Főoldal » Archív » Emberéletet követelt a vádlott gyorshajtása

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban nagy sebes­ség­gel elütött két gya­lo­gost, akik közül egyi­kük a hely­szí­nen éle­tét vesztette. 

A vád­lott 2018. júni­us 8-án, 23 óra­kor sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Deb­re­cen­ben, vele egy sze­mély utazott.

A férfi az éjsza­kai órák­ban is for­gal­mas útsza­ka­szon - a meg­en­ge­dett­nél jóval nagyobb sebes­ség­gel - kb. 74-78 km/órával haladt. A vád­lott egy útke­resz­te­ző­dés­hez köze­led­ve, köz­vet­le­nül az ott lévő kije­lölt gyalogos-átkelőhely előtt, a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi elő­zé­sé­be kez­dett, ami­nek a veze­tő­je látta a zeb­rán kerék­párt toló, egy­mást köve­tő két sér­tet­tet, ezért las­sí­tott. A vád­lott a meg­elő­zen­dő gép­ko­csi mellé érve ész­lel­te a gya­lo­go­so­kat, ezért a bal­eset elke­rü­lé­se érde­ké­ben balra rán­tot­ta a kor­mányt, azon­ban az ütkö­zést már nem tudta elkerülni.

A sta­bi­li­tá­sát vesz­tett jármű a jobb olda­lá­val nagy sebes­ség­gel elütöt­te az elől hala­dó nőt, majd a hom­lok­ré­szé­vel a mögöt­te köz­le­ke­dő fér­fit. Az autó ezt köve­tő­en meg­pör­dült, majd az útpad­kán lévő fának ütközött.

A férfi az ütkö­zés követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A nő nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei mara­dan­dó fogya­té­kos­ság és súlyos egész­ség­rom­lás hát­ra­ha­gyá­sá­val gyó­gyul­tak. A vád­lott által veze­tett gép­ko­csi uta­sá­nak, vala­mint a vád­lott­nak is nyolc napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­sei lettek.

A vád­lott több­szö­rös KRESZ sza­bály­sze­gé­sé­nek ered­mé­nye­ként jött létre a bal­eset és követ­ke­zett be a sér­tett halá­la, vala­mint a nő súlyos sérülése.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon, és a vád­irat­ban fog­ház­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét bűnös­ség­re is kiter­je­dő­en beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.