Főoldal » Hírek » Emberkereskedelem miatti vádemelés- a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség zsa­ro­lás és minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem miatt emelt vádat három elkö­ve­tő­vel szem­ben. Továb­bi három sze­méllyel szem­ben zsa­ro­lás a vád.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az ember­ke­res­ke­del­met meg­va­ló­sí­tó elkö­ve­tők, két nő és egy férfi egy mély­sze­gény­ség­ben élő kis­ko­rú lányt azzal az ígé­ret­tel tévesz­tet­tek meg azért, hogy utaz­zon győri ott­ho­nuk­ba, hogy ott pihen­het, kikap­cso­lód­hat. A lány Győr­be érkez­ve bele­egye­zett abba, hogy róla fehér­ne­műs fotó­kat készít­se­nek vicc­ből, de arról nem tudott, hogy azo­kat fel­töl­töt­ték egy pros­ti­tu­ál­ta­kat hir­de­tő oldal­ra. Mikor ezzel szem­be­sült, akkor arra kény­sze­rí­tet­ték, hogy fér­fi­a­kat sze­xu­á­lis cél­lal fogad­jon. Az ezért járó -2 nap alatt kere­sett össze­sen 135.000 forintot- elvet­ték tőle.

Miu­tán a sér­tett haza­u­ta­zott, az egyik nő ötle­te alap­ján a kis­ko­rú sér­tet­tel utol­já­ra kap­cso­la­tot léte­sí­tő férfi tudo­má­sá­ra hoz­ták, hogy aki­vel érint­ke­zett, még kis­ko­rú, és ezért fel­je­len­tik, ha nem fizet 600.000 forin­tot. Az összeg kifi­ze­té­se után a nő – továb­bi három férfi tár­sát bevon­va – újabb 1.200.000 forin­tot köve­telt a fér­fi­tól, ugyan­azon fenye­ge­tést alkal­maz­va. Az újabb fize­tés helyett azon­ban az elkö­ve­tők rend­őri elfo­gá­sa való­sult meg.

A minő­sí­tett ember­ke­res­ke­del­met is meg­va­ló­sí­tó elkö­ve­tők­kel szem­ben tizen­öt év, a zsa­ro­lás­sal vádolt fér­fi­ak­kal szem­ben öt év a bün­te­té­si tétel felső határa.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meghozni.