Főoldal » Hírek » Emberkereskedelemből húzott hasznot a házaspár - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a pász­tói házas­pár­ral szem­ben, akik egy kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tű fia­tal nőt kény­sze­rí­tet­tek prostitúcióra.

A vád sze­rint a 36 éves nő és 38 éves férje 2016 körül egy köz­mun­ka­prog­ram­ban ismer­te meg a lak­ha­tá­si nehéz­sé­gek­kel küzdő 19 éves sér­tet­tet, akit ott­ho­nuk­ba fogadtak.

A lányt később a házas­pár regiszt­rál­ta egy sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sok hir­de­té­sé­re szol­gá­ló hon­lap­ra, ahol 2019 nya­rá­tól 2020 végé­ig őt pros­ti­tú­ci­ó­ra aján­lot­ták fel. Az együtt­lé­te­ket a házas­pár tag­jai tele­fo­non szer­vez­ték le, ők hatá­roz­ták meg az egyes szol­gál­ta­tá­sok tari­fá­ját, a talál­ko­zók lebo­nyo­lí­tá­sá­hoz álta­lá­ban a saját házu­kat biz­to­sí­tot­ták. A fia­tal nőt az elvég­zen­dő sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­ről rész­le­tes uta­sí­tá­sok­kal lát­ták el, ellen­ke­zé­se ese­té­re bán­tal­ma­zás­sal és azzal is meg­fe­nye­get­ték, hogy utcá­ra teszik.

A pros­ti­tú­ci­ó­val kere­sett pénz­zel a házas­pár ren­del­ke­zett, az évek során mint­egy 15 mil­lió forint haszon­ra tet­tek szert, ami­ből a sér­tett csak néhány ezer forin­tot kapott.

A főügyész­ség a házas­pár­ral szem­ben ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt emelt vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék a házas­párt fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vagyon­el­kob­zást is alkal­maz­zon velük szem­ben, vala­mint a közel 3.000.000 forint össze­gű bűn­ügyi költ­sé­get is a vád­lot­tak­kal fizet­tes­se meg.

Arra az eset­re, ha a vád­lot­tak az elő­ké­szí­tő ülé­sen bűnös­sé­gü­ket beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról, a főügyész­ség a fele­ség­gel szem­ben 8 év 6 hó, míg a férj­jel szem­ben 7 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.