Főoldal » Hírek » Emberkereskedő áldozata lett a szerelmes kamaszlány - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki kis­ko­rú barát­nő­je kiszol­gál­ta­tott hely­ze­tét kihasz­nál­va kény­sze­rí­tet­te a lányt prostitúcióra.

Az elkö­ve­tőt a Mis­kol­ci Tör­vény­szék több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt 7 év bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re, és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A bün­te­tés­sel azo­nos tar­tam­ban eltil­tot­ta a tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek neve­lé­sé­vel, fel­ügye­le­té­vel, gon­do­zá­sá­val járó fog­lal­ko­zás­tól és a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből jog­el­le­ne­sen szer­zett pénz­re, több mint 8 mil­lió forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is alkalmazott.

A férfi gyer­mek­ko­rá­tól ismer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek első idő­sza­ká­ban még csak 16 éves sér­tet­tet. A fia­ta­lok között kiala­kult sze­rel­mi viszonyt a kis­lány édes­any­ja nem nézte jó szem­mel, meg­pró­bál­ta gyer­me­két eltil­ta­ni barát­já­tól. A til­tás miatt azon­ban a lány kezel­he­tet­len­né vált, ezért édes­any­ja kez­de­mé­nye­zé­sé­re a Gyer­mek­vé­del­mi Köz­pont által fenn­tar­tott befo­ga­dó ott­hon­ban került elhe­lye­zés­re. Onnan is rend­sze­re­sen barát­já­hoz szö­kött, de a fiú szü­lei sem lát­ták szí­ve­sen, így hosszabb ideig az utcán élt a még kis­ko­rú lány.

A férfi a leányt - kiszol­gál­ta­tott­sá­gá­val vissza­él­ve, kife­je­zet­ten kizsák­má­nyo­lá­sa cél­já­ból - pros­ti­tú­ci­ó­ra vette rá. A pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­gel kap­cso­lat­ban taná­cso­kat adott, majd – a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal ábrá­zo­ló – mez­te­len képe­ket készí­tett a kis­ko­rú sér­tett­ről, melye­ket egy szex­hir­de­tés­sel kap­cso­la­tos inter­ne­tes oldal­ra fel­töl­tött. A hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző hívá­sok a vád­lott tele­fon­já­ra érkez­tek és ő dön­töt­te el, hogy az adott kun­csaft­hoz mehet-e barát­nő­je vagy sem. A lányt a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség hely­szí­né­re rend­sze­rint a vád­lott szál­lí­tot­ta, illet­ve kísér­te el, vala­mint fel­ügyel­te és védel­met biz­to­sí­tott szá­má­ra. Mivel a vád­lott a sér­tett tel­jes kere­se­tét elvet­te, amely­ből csak néha vásá­rolt ciga­ret­tát és ener­gia­italt a lány­nak, így a sér­tett abba akar­ta hagy­ni a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get. A férfi ezt nem hagy­ta, fenye­get­ni, majd bán­tal­maz­ni kezd­te  barát­nő­jét, aki végül – aka­ra­ta elle­né­re – az erő­szak hatá­sá­ra végez­te tovább az üzlet­sze­rű kéjel­gést, egé­szen teher­be­esé­sé­ig. A szü­lést köve­tő­en a sér­tett anya­ott­hon­ba került, ahon­nan a vád­lott pár hónap eltel­té­vel elvit­te és ismét pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get végez­te­tett vele.

A férfi később rábír­ta – az ekkor már fel­nőtt­ko­rú – sér­tet­tet arra, hogy a nagyobb pénz­ke­re­set remé­nyé­ben Svájc­ban végez­ze tovább „mun­ká­ját”. A sér­tett mene­kü­lés­ként tekin­tett a kül­föl­di mun­ka­vég­zés­re, ahon­nan bár három­na­pi kere­se­tét még átutal­ta a vád­lott­nak, azon­ban ezt köve­tő­en min­den kap­cso­la­tot meg­sza­kí­tott vele.

A férfi tagad­ta, hogy barát­nő­je az ő bűnös köz­re­mű­kö­dé­sé­vel vált volna pros­ti­tu­ált­tá,  illet­ve hogy erő­sza­kot és fenye­ge­tést alkal­ma­zott volna, ezért az íté­let ellen védő­jé­vel első­sor­ban fel­men­té­sért, másod­sor­ban téves minő­sí­tés miatt és a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fel­leb­bez­tek. Az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ért nyúj­tott be jogorvoslatot.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. Állás­pont­ja sze­rint a kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­nek jelen­tős elsza­po­ro­dott­sá­gá­ra is tekin­tet­tel a fegy­ház­ban letöl­ten­dő bün­te­tés, vala­mint a mel­lék­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa nem mellőzhető.

 Az ügyész­sé­gi és védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.