Főoldal » Hírek » Emberölés áldozatává vált az ismert műgyűjtő - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A 2010-ben nye­re­ség­vágy­ból meg­ölt ismert műgyűj­tő ügyé­ben szü­le­tett jog­erős ítélet. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2018. évben emelt vádat egy még 2010. évben elkö­ve­tett ember­ölés­sel vég­ző­dött bűn­ügy­ben, amely a napok­ban nyert jog­erős befejezést.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2023. júni­us 14. nap­ján kihir­de­tett másod­fo­kú íté­le­té­vel a cse­lek­mény­ben aktí­van köz­re­mű­kö­dő egyik elkö­ve­tőt nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 20 év fegy­ház­bün­te­tés­sel súj­tot­ta, bűn­se­géd­jét 15 év fegy­ház­ra ítél­te. Az őket a hely­szín­re szál­lí­tó elkö­ve­tő tár­su­kat rab­lás bűn­tet­te miatt 7 év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te, míg a sér­tett laká­sá­ban koráb­ban sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás ürü­gyén járt női vád­lot­tat bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban felmentette.

A meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a Buda­pes­ten élő, 81 éves sér­tett ismert műgyűj­tő volt, hob­bi­já­ról a banda tag­jai egy műkincs­ke­res­ke­dő csa­lád­tag­ju­kon keresz­tül érte­sül­tek. Tudo­mást sze­rez­tek arról is, hogy a XI. kerü­le­ti laká­sá­ban más műtár­gyak mel­lett egy érté­kes fest­mény is talál­ha­tó. Elha­tá­roz­ták, hogy akár erő­szak árán, rab­lás­sal is meg­szer­zik azt a sértettől.

2010. júni­us 16-án a bűn­tár­sak – a csa­li­ként maguk­kal vitt isme­ret­len maradt nő isme­rő­sük­kel – gép­jár­mű­vel a hely­szín köze­lé­ben lepar­kol­tak és egyi­kő­jük a jár­mű­ben maradt, hogy figyel­jen és biz­to­sít­sa tár­sai mene­kü­lé­sét. Két, nála idő­sebb férfi társa meg­vár­ta, amíg a nőt been­ge­di a sér­tett a föld­szin­ti laká­sá­ba. A nő elte­rel­te a sér­tett figyel­mét és kinyi­tott egy udvar­ra néző abla­kot amin fér­fi­ak pár perc eltel­té­vel bemász­tak a lakás­ba. Ezután egyi­kük a már az ágyon fekvő sér­tett arcá­ba csa­pott egy kemény tárggyal, a társa pedig hasra for­dí­tott hely­zet­ben egy ragasz­tó­sza­lag­gal több­ször átte­ker­te a sér­tett tor­kát. A sza­lag­gal az idős férfi keze­it és a boká­it is össze­kö­töz­te, így hozva létre egy zsi­ne­ge­lé­ses, gúzs­ba kötő helyzetet.

Ezután az elkö­ve­tők mód­sze­re­sen átku­tat­ták a lakást. Köz­ben az egyi­kük oda­ment a sér­tett­hez, meg­mar­kol­ta a tor­kát, ami­nek követ­kez­té­ben az idős úr nyelv­csont­ja eltört. A sér­tett­nél emi­att agy­bé­nu­lás állt be és mint­egy 5 per­cen belül megfulladt.

A tet­te­sek a sér­tett álla­po­tá­val mit sem törőd­ve, a maguk­hoz vett érté­kes zsák­mánnyal együtt, a lakás köze­lé­ben jár­mű­vel vára­ko­zó tár­suk­kal a hely­szín­ről elmenekültek.