Főoldal » Hírek » Emberölés bűntettének kísérletéért felel a durva utcai bántalmazó - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság a bör­tön­bün­te­tést 8 évre súlyo­sí­tot­ta, továb­bá a vád­lott bűnös­sé­gét - élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés helyett - ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben álla­pí­tot­ta meg az isme­rő­sét az utcán dur­ván bán­tal­ma­zó férfi ügyében. 

A tör­vény­szék - a megyei főügyész­ség vád­ira­tá­tól elté­rő­en - az isme­rő­sét az ital­bolt­ból kirán­ga­tó, majd a beton­jár­dán hanyatt lökve fejé­re tapo­só, kopo­nyá­ján élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket okozó férfi bűnös­sé­gét élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben mond­ta ki. A bíró­ság sze­rint a vád­lott nem akar­ta a sér­tett halálát.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bíró­ság nem érté­kel­te azt, hogy a vád­lott a kirí­vó­an durva cse­lek­mé­nyé­vel lét­fon­tos­sá­gú test­tá­jé­kot táma­dott. A sér­tett fejé­nek a beton­jár­da köze­li elhe­lyez­ke­dé­se és meg­ta­po­sá­sa az elkö­ve­tő test­sú­lya, fizi­kai ereje, vala­mint erő­ki­fej­té­se alap­ján egy­aránt arra utal, hogy tuda­tá­ban volt a halá­los ered­mény bekö­vet­ke­zé­sé­nek lehe­tő­sé­gé­vel, de ez iránt közöm­bös maradt.

A Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la osz­tot­ta a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát, és a vád­lott bűnös­sé­gét ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki. A bíró­ság állás­pont­ja sze­rint a vád­lott a durva erő­szak cél­tu­da­tos alkal­ma­zá­sá­val bele- nyu­go­dott a sér­tett halá­lá­nak lehe­tő­sé­gé­be. Az álta­lá­nos és az egyé­ni bün­te­té­si célok eléré­sé­hez vele szem­ben hosszabb tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés és mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ról hatá­ro­zott. Az íté­let jogerős.