Főoldal » Archív » Emberölés előkészülete miatt állított bíróság elé egy fiatalkorút a Fővárosi Főügyészség

A vád sze­rint a tizen­hat éves gim­na­zis­ta fiú több isko­la­tár­sá­nak is utalt arra, hogy isko­lai lövöl­dö­zést tervez.

A tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a fia­tal­ko­rú ter­helt, aki egy buda­pes­ti gim­ná­zi­um tanu­ló­ja, 2018 janu­ár­já­ban egy közös­sé­gi olda­lon keresz­tül, illet­ve sze­mé­lyes beszél­ge­té­sek alkal­má­val, két kis­ko­rú osz­tály­tár­sá­nak és egy szin­tén kis­ko­rú isme­rő­sé­nek arra utalt, hogy a közel­múlt­ban tör­tént, a hírek­ben „flo­ri­dai lövöl­dö­zés­ként” ismert eset­hez hason­ló­an azt ter­ve­zi, hogy a gim­ná­zi­um­ban diák­tár­sa­it lelö­vi, majd utána öngyil­kos­sá­got követ el. A ter­helt ezután átkül­dött az osz­tály­tár­sa­i­nak egy, az ame­ri­kai isko­lai lövöl­dö­zés­ről készült ama­tőr vide­ót, vala­mint egy olyan lin­ket is, amely oldal­ra veze­tett, ame­lyen egy soro­zat­lö­vő gép­ka­ra­bély képe és leírá­sa szerepelt.

Mind­ezek félel­met kel­tet­tek a ter­helt isko­la­tár­sa­i­ban, akik tar­tot­tak attól, hogy a ter­ve­i­ben meg­fo­gal­ma­zott cse­lek­ményt vég­hez viszi.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói a fiút elő­ál­lí­tot­ták és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki, majd a beszer­zett bizo­nyí­té­kok alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Osz­tá­lya őt ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban - a gya­nú­sí­tás­tól szá­mí­tott har­minc napon belül - bíró­ság elé állította.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék, mint a fia­tal­ko­rú­ak bíró­sá­ga, a fia­tal­ko­rút bűnös­nek mond­ta ki ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­té­ben, és vele szem­ben intéz­ke­dést alkal­ma­zott, két év pró­ba­idő­re pró­bá­ra bocsá­tot­ta. A bíró­ság egy­út­tal meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott a pró­ba­idő tar­ta­ma alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll, külön maga­tar­tá­si sza­bály­ként pedig önis­me­re­ti tré­nin­gen való rész­vé­tel­re kötelezte.

Az íté­let ellen az eljá­ró ügyész a ter­helt ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, sza­bad­ság­vesz­tés (fia­tal­ko­rú­ak fog­ház­bün­te­té­se) kisza­bá­sa és annak pró­ba­idő­re tör­té­nő fel­füg­gesz­té­se érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A fia­tal­ko­rú vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fellebbezett.