Főoldal » Hírek » Emberölés kísérlete a villamoson – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy negy­ve­nes éve­i­ben járó férfi meg­ver­te és nya­kon szúr­ta azt, aki rászólt a nem meg­fe­le­lő maszk­hasz­ná­lat miatt a vil­la­mo­son. Az ügyész­ség vádat emelt a táma­dó ellen és vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést indít­vá­nyoz vele szemben.

A vád­irat sze­rin­ti napon, 2020 novem­ber 12-én, kora reg­gel, egy férfi a IX. kerü­let, Köny­ves Kál­mán kör­úton uta­zott az 1-es vil­la­mo­son úgy, hogy az álta­la viselt maszk csak a szá­ját takar­ta. Egy utas­tár­sa rászólt, hogy takar­ja el az orrát is, emi­att a két férfi szó­vál­tás­ba keve­re­dett. A vád­lott fel­kelt az ülés­ről és a másik ülé­sen ülő sér­tet­tet bán­tal­maz­ni kezd­te, több­ször meg­ütöt­te és egy­szer meg is rúgta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás után fel­állt, előre ment a veze­tő­fül­ké­hez, meg­kér­te a vil­la­mos veze­tő­jét, hogy áll­ja­nak meg, és a veze­tő hív­jon a hely­szín­re men­tőt és rend­őrt. A vád­lott ezen fel­há­bo­ro­dott, a ruhá­za­tá­ból elő­vett egy kést, a sér­tett után ment és egy alka­lom­mal, cél­zot­tan meg­szúr­ta a nya­kát. A szú­rás súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott és reá­li­san kiolt­hat­ta volna a sér­tett éle­tét is. A táma­dó elme­ne­kült a hely­szín­ről, a kést eldob­ta, és kül­se­je meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra töre­ked­ve lebo­rot­vál­ta az arc­szőr­ze­tét, vala­mint átöl­tö­zött, azon­ban a buda­pes­ti nyo­mo­zók még aznap azo­no­sí­tot­ták és elfogták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­helt­tel szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za vádiratában.

A vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A vil­la­mo­son talál­ha­tó biz­ton­sá­gi kame­ra rög­zí­tet­te az ese­tet, az aláb­bi vide­ón az lát­ha­tó, hogy a taka­rás­ban lévő utas­társ rászól a vád­lott­ra, aki rövid­del ezután rátámad:

https://www.facebook.com/watch/?v=972393940003446