Főoldal » Archív » Emberölés kísérlete miatti letartóztatási indítvány Győrben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a mon­gol állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak, aki két nap­pal ezelőtt a haj­na­li órák­ban egy győri mun­kás­szál­lón meg­ké­selt egy másik mon­gol állampolgárt.

A huszon­nyolc éves férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a cse­lek­mény éjje­lén együtt ita­lo­zott isme­rő­se­i­vel egy győri szó­ra­ko­zó­he­lyen. Az ita­lo­zást az elkö­ve­tő negyed­ma­gá­val egy mun­kás­szál­lón foly­tat­ta, ahol a sér­tett is lakott.

A cse­lek­ményt a sér­tett és a gya­nú­sí­tott közöt­ti vesze­ke­dés, majd vere­ke­dés előz­te meg, a szo­bá­ban tar­tóz­ko­dó tár­suk azon­ban szét­vá­lasz­tot­ta őket. Ekkor a sér­tett az ágyra dőlt, a ter­helt pedig fel­ka­pott egy 18.5 cen­ti­mé­ter pen­gé­jű kést, ami­vel „meg­öl­lek” fel­ki­ál­tás mel­lett több­ször a sér­tett felé szúrt. A ter­hel­tet ekkor is egy har­ma­dik sze­mély fékez­te meg.

A sér­tett a fején, a nya­kán és vég­tag­ja­in sérült, nyolc napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A bán­tal­ma­zás azon­ban a táma­dott test­tá­jék – nyak - miatt alkal­mas lehe­tett volna a sér­tett éle­té­nek a kioltására.

Az ügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sa a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben, a bizo­nyí­tás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt és a bűn­cse­lek­mény befe­je­zé­sé­nek veszé­lye alap­ján szükséges.